Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου

του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών σχετικά με το Ολοήμερο Σχολείο

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Πρόλογος Δημήτρης Μπράτης Πρόεδρου Δ.Ο.Ε.

Αντί Εισαγωγής

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. Εννοιολογική και θεωρητική επισκόπηση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Η ευρωπαϊκή εμπειρία

1.2. Η εμφάνιση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερευνητικά ερωτηματολόγια

4.4. Τελικές διαπιστώσεις

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βιβλιογραφία

2. Nόμοι, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι

3. Έρευνες για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I Ερωτηματολόγια

1. Για γονείς

2. Για εκπαιδευτικούς

 

ΙΙ. Πίνακες

1. Πίνακες ερωτηματολογίων για γονείς

2. Πίνακες ερωτηματολογίων για εκπαιδευτικούς

3. Ατομικά στοιχεία