Written by 15:46 Slider, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ., Αρχική Σελίδα

Ψηφίσματα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Περικλής

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

της  Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”

          της 3ης Ιουνίου  2015

                                             

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου εφαρμόζεται από το 1982 (Ν.1304/1982).Κατά τη διάρκεια των 33 χρόνων εφαρμογής του υπήρξαν διαστήματα-ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια- κατά τα οποία ήταν αποτελεσματικός και οι Σχολικοί Σύμβουλοι  επιτελούσαν το συμβουλευτικό τους έργο.

Τα τελευταία χρόνια όμως ο θεσμός είναι αναποτελεσματικός και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς απ’ όσα επιλύει. Η κλειστή «εκπαιδευτική ελίτ των Σχολικών Συμβούλων βαθμού Α΄» ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για το πώς θα διατηρήσει τα προνόμιά της και έσπευσε σύσσωμη να πάρει μέρος σε εικονικές αξιολογικές διαδικασίες δηλώνοντας πανέτοιμη να αξιολογήσει με το μαστίγιο, ασκώντας μεγάλες πιέσεις στους εκπαιδευτικούς και δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος δεν υφίσταται με αυτή τη μορφή σε άλλες χώρες, δεν εντάσσεται στη διοικητική πυραμίδα. Ο Σχολικός Σύμβουλος δεν είναι διοικητικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών γιατί σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος δεν μπορεί να έχει δύο διοικητικούς προϊσταμένους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Σχολικό Σύμβουλο. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου είναι συμβουλευτικός.

Η λειτουργία του θεσμού παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Ο θεσμός είναι μονοπρόσωπος

Με  αυτή την μορφή δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς το πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο. Εκτός αυτού η συγκέντρωση εξουσιών σε ένα άτομο μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Αυτό έγινε φανερό τον περασμένο χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης όπου έγινε η μετεξέλιξη του συμβουλευτικού ρόλου τους σε αξιολογικού και απέκτησαν πολύ γρήγορα «κουλτούρα αξιολογητή». Το επιχείρημα Σχολικών Συμβούλων που δέχτηκαν να αξιολογηθούν και να αξιολογήσουν επειδή είναι θεσμική τους υποχρέωση, δεν πείθει την εκπαιδευτική κοινότητα για τη στάση τους σε μια διαδικασία που προσέβαλε την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, αποδιοργάνωσε και διέλυσε το σχολείο.

 

Το ελλιπές κύρος και τα ψήγματα επιμόρφωσης

Ο βαθμός Α΄ -σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας νόμουαπονέμεται στους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους γιατί  με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι θα διαθέτουν το απαραίτητο κύρος  και τις προϋποθέσεις για να ασκούν αμερόληπτα το έργο τους. Θεωρούμε ότι η σύνδεση του βαθμού με το κύρος είναι αυθαίρετη.

Χιλιάδες εκπαιδευτικών για τους οποίους ο βαθμός Α’ είναι άβατο έχουν κύρος το οποίο

απορρέει από το έργο τους και όχι από τη βαθμολογική τους κατάταξη. Εκτός αυτού ο επιμορφωτικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων είναι ελλιπής. Οι δύο ημερίδες το χρόνο και οι ελάχιστες ομαδικές παιδαγωγικές συναντήσεις διάρκειας μιας ώρας δεν αποτελούν παρά ψήγματα επιμόρφωσης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη και δε γίνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής δειγματικές διδασκαλίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ως προς τη σύνδεση της θεωρίας και της εφαρμογής της στην πράξη. Η αποσπασματική  και ελλιπής επιμόρφωση αποπροσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί δυσλειτουργίες στη διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου.

Η υποβάθμιση του θεσμού

Ο θεσμός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα γιατί στην ουσία έχει πλέον τη μορφή μιας δεξαμενής στην οποία μπαίνουν όλοι οι αποχωρήσαντες περιφερειακοί διευθυντές, ειδικοί γραμματείς, σύμβουλοι, κ.ά., αφού σύμφωνα με τον Ν 3879/10, άρθρο 26. «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων της ειδικότητας τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης». Λειτουργεί λοιπόν η θέση του Σχολικού Συμβούλου ως ένα «δώρο» που δίνεται σε  αποχωρούντα στελέχη που ήταν τοποθετημένα με κομματικά κριτήρια σε πολιτικές θέσεις.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν:

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» στηρίζει την πρόταση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών για  την  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να γίνει αντικατάσταση του μονοπρόσωπου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με Ομάδα Υποστήριξης  Εκπαιδευτικού  Έργου η οποία να απαρτίζεται από Σύμβουλο του Εκπαιδευτικού  (στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων – Νηπιαγωγό Γενικής και Ειδικής Αγωγής), Σχολικό Ψυχολόγο, Κοινωνικό  Λειτουργό και Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων κ.ά.). Η ομάδα να λειτουργεί σε ισότιμη βάση για όλα τα μέλη, και να ορίζεται ένας συντονιστής με κυκλική εναλλαγή θητείας. Για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας  της ομάδας  να δημιουργηθεί  γραμματεία, η οποία να αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους ή από  εκπαιδευτικούς που αποσπώνται για το λόγο αυτό.

Στην επιλογή των Συμβούλων του Εκπαιδευτικού να λαμβάνεται υπόψη οπωσδήποτε η κρίση των εκπαιδευτικών. Κρίνεται απαραίτητο η θητεία να είναι διετής, με μέγιστο χρόνο συνεχούς παραμονής στη θέση τα τέσσερα έτη (δύο θητείες). Μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών να επανέρχονται στο σχολείο (με ελάχιστο χρόνο παραμονής μία διετία), προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση και εφαρμογή των όσων έχουν αποκομίσει ως Σύμβουλοι του Εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια να  έχουν τη δυνατότητα  να θέσουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν εκ νέου , ως Σύμβουλοι του Εκπαιδευτικού, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις  και τα κριτήρια. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους δεν θα τους απονέμεται ο βαθμός Α΄.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΕ   

 

 

 

        ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

 της Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”

                     της 3ης Ιουνίου  2015

 

                       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

H Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καταγγέλλει τις συλλήψεις τεσσάρων Τούρκων αγωνιστών που έγιναν από 15 έως 18 Απρίλη 2015. Οι τρεις από αυτούς έχουν εξάμηνη άδεια παραμονής και ζητούν άσυλο καθώς διώκονται για τα δημοκρατικά τους φρονήματα και ο τέταρτος είναι Γερμανός υπήκοος.

Δεν τους προσάπτεται καμιά κατηγορία αλλά διώκονται για τη δημοκρατική τους δράση.

Οι συλλήψεις αυτές είναι επακόλουθο της λεγόμενης αντιτρομοκρατικής πολιτικής που εφαρμόζει η Ε.Ε. και αποκρύπτει το πραγματικό αυταρχικό και αντιδημοκραττικό πρόσωπο του τουρκικού κράτους.

 

                                                    

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ  

της Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”

         της 3ης Ιουνίου  2015

                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

 

 Οι αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το μεταναστευτικό με τη συνυπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δίνει ένα ακόμα πρόσχημα στην ΕΕ για ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Μετά την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας» και τους «τζιχαντιστές» στο όνομα της «παράνομης μετανάστευσης» και της «καταπολέμησης των δουλεμπόρων», η ΕΕ δίνει εντολή για στρατιωτικές θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου τα ευρωπαϊκά μονοπώλια να προλάβουν στη γωνία τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα στον μεταξύ τους ανταγωνισμό για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον αποτελούν πρόκληση οι αποφάσεις της Συνόδου για ενίσχυση όλων των μηχανισμών άγριας καταστολής προσφύγων και μεταναστών, όπως η Shenghen, η FRONTEX, η Εuropol κ.α, που η δολοφονική δράση τους αποδεδειγμένα έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο. Οι αποφάσεις αυτές όχι μόνο αφήνουν ανέπαφο όλο το νομικό οπλοστάσιο σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού Δουβλίνο 2 και 3, αλλά προχωρούν σε περαιτέρω φακέλωμά τους μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Με όλους αυτούς τους κανονισμούς η ΕΕ θα συνεχίσει να κρατά εγκλωβισμένους στην Ελλάδα ή την Ιταλία, χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν προορισμό άλλες χώρες.

 
Τα δουλεμπορικά κυκλώματα όχι μόνο δεν θα χτυπηθούν με την ένταση της καταστολής σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων αλλά αντίθετα θα τα γιγαντώσουν ανεβάζοντας τις τιμές των δουλεμπόρων που θα χρησιμοποιούν ακόμα πιο ριψοκίνδυνα δρομολόγια με νέες πολύνεκρες τραγωδίες. Άλλωστε ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί η ΕΕ με την «ελευθερία κίνησης εργατικού δυναμικού» και την «κινητικότητα» τρέφεται από την εκμετάλλευση των μεταναστών και προσφύγων με την οποία θησαυρίζουν τα μονοπώλια. 
Η κυβέρνηση αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες όχι μόνο με τη συμφωνία της στις επικίνδυνες αποφάσεις που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής κι επιτείνουν το αδιέξοδο στο ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και με την επιχείρηση εξωραϊσμού και συγκάλυψης τους στο όνομα της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης». 

 

Η Γ.Σ του   συλλόγου  μας  καταδικάζει την πολιτική που ακολουθεί και η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πιστή στην μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, που στην ουσία αναπαράγει το πρόβλημα.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Να εξασφαλίσει η κυβέρνηση κατάλληλους χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όπου θα παρέχονται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη χώρα.
  • Να χορηγούνται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν προορισμό άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ.
  • Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη γρήγορη και δίκαιη απονομή ασύλου στους πρόσφυγες.
  • Άμεση αποχώρηση όλων των ελληνικών στρατευμάτων από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
  • Καμιά συμμετοχή στις στρατιωτικές αποστολές που εξαγγέλθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής.
  • Να καταργηθούν η Shenghen, η FRONTEX, οι κανονισμοί Δουβλίνο 2 και 3 και οι άλλοι ευρωενωσιακοί μηχανισμοί καταστολής μεταναστών.

 

 

           

          ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 

της Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.  “Ο Περικλής”

 της 3ης Ιουνίου  2015

 

                                        ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤ

 

H Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «O Περικλής» καταγγέλλει την απροκάλυπτη καταστολή και τη βία των δυνάμεων ΜΑΤ- ΔΕΛΤΑ που για μια ακόμη φορά έζησαν οι κάτοικοι και οι διαδηλωτές στη μαζική αντιφασιστική πορεία στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, η οποία  πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους φασίστες-ναζιστές της Χρυσής Αυγής.

Οι δυνάμεις καταστολής  των ΜΑΤ-ΔΕΛΤΑ, αφού χτύπησαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους (ένας διαδηλωτής μάλιστα κινδυνεύει να χάσει το δάχτυλό του), αφού έριξαν χημικά με στόχο να διαλύσουν την πορεία προχώρησαν, κατά το τέλος της διαδήλωσης, σε 64 συλλήψεις.

Στο έργο τους αυτό «υποστηρίχθηκαν» από περιθωριακά έως ύποπτα στοιχεία που έσπαγαν βιτρίνες καταστημάτων και επιτέθηκαν σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ώρα που μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι και δημότες, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν και στην ίδια την πορεία.

Οι 64 συλληφθέντες, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι 2 μέρες μετά, θα δικάζονταν στις 4 Ιουνίου αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τις 15 Οκτωβρίου.

 

Κάτω η καταστολή του λαϊκού-αντιφασιστικού αγώνα.

Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη των συλληφθέντων.

Ο αυταρχισμός και η καταστολή δε θα περάσουν.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

 της Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.   ΄΄Ο Περικλής΄΄

της 3ης Ιουνίου  2015

 

Σχετικά με την προϋπηρεσία και τον τρόπο πρόσληψης δασκάλων και νηπιαγωγών γενικής εκπαίδευσης με συμβάσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Αξιότιμοι κ. Μπαλτά και κ. Κουράκη,

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, διαχωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 της Ειδικής Αγωγής στη Γενική, για το διορισμό τους ως αναπληρωτών για τη νέα σχολική χρονιά.

Εμείς, είμαστε δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που εργαζόμαστε ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και αυτό που μας ενώνει είναι ο αγώνας για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Εργαζόμαστε σε δομές Ειδικής Αγωγής  από ανάγκη να καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται κάθε χρονιά και για τα οποία δεν αρκούν οι απόφοιτοι των τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71 – ΠΕ 61). Όταν λοιπόν καλυφθούν στο εγγύς μέλλον τα κενά που υπάρχουν, από συναδέλφους ΠΕ 71 – ΠΕ 61, τότε δε θα έχουμε λόγο ύπαρξης και οι πίνακες .50 θα εξαφανιστούν, μαζί με την προϋπηρεσία μας!

Είμαστε εκπαιδευτικοί που ανήκουμε στους κλάδους ΠΕ 70 και ΠΕ 60 γιατί αυτό είναι το βασικό μας πτυχίο και έχουμε ενταχθεί στους πίνακες ΠΕ 70.50 και ΠΕ 60.50 λόγω πρόσθετων προσόντων (μεταπτυχιακά-διδακτορικά, σεμινάρια) ή λόγω προϋπηρεσίας 10μηνών σε δομές Ειδικής Αγωγής. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε την άποψη του κ. Λολίτσα ως πιο διευκρινιστική όπως τη διαβάσαμε στην ακόλουθη πηγή (http://seepea-stella.blogspot.gr/2014/04/blog-post_7271.html, προσπελάστηκε στις 26/05/2015).

Το .50, ως διακριτικό αυτών που έχουνε προϋποθέσεις ειδικής αγωγής. Εμείς, στους πίνακες που έχουμε για να διορίζουμε κάθε φορά, το δίνουμε το .50 και το έχουμε δώσει για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι από την ειδική αγωγή και ποιοι δεν είναι, ποιοι έρχονται από την γενική εκπαίδευση χωρίς να έχουμε προϋποθέσεις ειδικής αγωγής και αναγκαστικά τους παίρνουμε γιατί δεν έχουμε άλλους από την ειδική αγωγή”.

Είναι λοιπόν σαφές  ότι πρόκειται για ένα συμβατικό κωδικό που επεξηγεί ποιοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ70/ΠΕ60) έχουν πρόσθετα προσόντα στην ειδική αγωγή, ο κλάδος όμως δεν αλλάζει. Δεύτερον, η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 3699/2008, που συστήνει τους νέους κλάδους για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ΕΑΕ, αναφέρει μόνο τους κλάδους ΠΕ 61 και ΠΕ 71. Πουθενά δεν υφίστανται σαν κλάδοι οι ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50.

Πέραν όλων των άλλων, οι φετινές προσλήψεις μας έγιναν με ΦΕΚ το οποίο ψηφίστηκε, αφού ήδη είχαμε κάνει τις αιτήσεις μας. Ενώ εμείς με βάση την προηγούμενη νομοθεσία  είχαμε πάρει αποφάσεις για επένδυση χρημάτων και χρόνου σε επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σεμινάρια), τα οποία με το νέο ΦΕΚ αχρηστεύτηκαν.

Με βάση τα παραπάνω: Απαιτούμε να αναγνωρίζεται συνολικά και στον πίνακα γενικής εκπαίδευσης (ΠΕ 70-ΠΕ 60) και στον πίνακα  των ΠΕ 70.50-ΠΕ 60.50, η προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής, είτε προσελήφθησαν από τον πίνακα ΠΕ 70.50 – ΠΕ 60.50, είτε από τον πίνακα ΠΕ 70 – ΠΕ 60 όπως  και συνολικά αναγνώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων των συναδέλφων εφόσον έχει προσφερθεί σε δημόσια σχολεία ανεξαρτήτως βαθμίδας ή κλάδου.

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μια κίνηση διαμαρτυρίας , αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 , ενάντια στην οργανωμένη και υποκινούμενη προσπάθεια καταπάτησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και έρχεται σε συμφωνία με παρόμοια ψηφίσματα εκπαιδευτικών συλλόγων ανά την Ελλάδα.

                                                    

 

   

 

Last modified: 5 Ιουνίου 2015

Close