ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

‘Aρθρο 1
Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”, με έδρα την Αγία -Παρασκευή Αττικής.

‘Aρθρο 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:
α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.
δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού.
στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

‘Aρθρο 3
Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται και προβάλλει.
β) Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση Κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π., για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λ.π., για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.
ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της ΔΟΕ στην κοινή προσπάθεια του Κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κ.λ.π., δημιουργεί βιβλιοθήκη και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.
ζ) Αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.
η) Συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κ.λ.π., για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

‘Aρθρο 4
Έσοδα του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδος κ.λ.π., δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Συγκρότηση του Συλλόγου

‘Aρθρο 5
α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σημερινών Δήμων και Κοινοτήτων (Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού, Π. Ψυχικού, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης) με οποιαδήποτε σχέση, ως μόνιμοι, αναπληρωτές, με σύμβαση αορίστου χρόνου και σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, πρόσθετοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Γραφείων και Δ/νσεων Π.Ε. (τακτικά μέλη) και ανήκουν οργανικά, προσωρινά ή υπηρετούν με απόσπαση σ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Εγγραφή, Διαγραφή, Αποχώρηση – Υποχρεώσεις Δικαιώματα Μελών

‘Aρθρο 6
Εγγραφή Μελών
Για να γίνει εκπ/κός, από τους παραπάνω, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. εφ’ απλού, καταβάλλοντας παράλληλα και τη συνδρομή του προς το σύλλογο. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το υποψήφιο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.) η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

‘Aρθρο 7
Διαγραφή Μελών
Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που:

 1. καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.
 2. που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
 3. που αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
 4. που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για ανάδειξη της Διοίκησης του συλλόγου.
 5. που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως μέλος που χάνει την εκπαιδευτική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση ή διαδικασία και την ιδιότητα του μέλους.
Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητα του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
Δεν διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση Σχολικού Συμβούλου. Προϊσταμένου Δ/νσης Π.Ε., ή Προϊσταμένου Γραφείου Π.Ε., αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ?του προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί (όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητας του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτησή του στο Δ.Σ., το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ., η οποία και ()α κρίνει κυριαρχικά.

‘Aρθρο 8
Αποχώρηση Μελών
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ., η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής του. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για τυχόν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

‘Aρθρο 9
Υποχρεώσεις των Μελών
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
α) Να καταλάβουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. (είτε τακτική είτε έκτακτη) ή του Δ.Σ. Η πληρωμή της τακτικής συνδρομής γίνεται σε μια δόση στον Ταμία του συλλόγου είτε απ’ ευθείας από τα μέλη, είτε με το σύστημα της παρακράτησης.
β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ., ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.
δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη, ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ. του συλλόγου.

‘Aρθρο 10
Δικαιώματα των Μελών
Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του συλλόγου.
γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.
δ) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Όργανα του Συλλόγου

‘Aρθρο 11
Όργανα του συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

‘Aρθρο 12
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.
 2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του συλλόγου.
 3. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
 4. Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση, οποτεδήποτε δε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 5. Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στο ΠΥΣΠΕ.
 6. Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
 7. Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του συλλόγου κ.λ.π.

‘Aρθρο 13
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μία φορά κάθε συνδικαλιστικό έτος κατά το μήνα Οκτώβριο οπότε και εκλέγονται το Δ.Σ. και η Ε.Ε. και μία φορά κάθε δεύτερο έτος (που πρέπει να συμπίπτει με το έτος εκλογής Δ.Σ, της ΔΟΕ) και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Μαΐου και 10 Ιουνίου, οπότε και εκλέγονται οι αντιπρόσωποι για τη Γ.Σ. του Κλάδου, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο, ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνηση δε ή ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
Η σύγκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την καθορισμένη μέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.
Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην προς το Δ.Σ. αίτησή τους και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για την τήρηση των Πρακτικών.

‘Aρθρο 14
Απαρτία
Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά 2-15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Γεν. Συν/ση που συγκαλείται για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του συλλόγου, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα, μέσα σε 2-15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

‘Aρθρο 15
Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

‘Aρθρο 16
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ.Σ. κατά το άρθρο 13, και της διάλυσης του συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

‘Aρθρο 17
Διαδικασία στη Γενική Συνέλευση
Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να προτείνει και εκλέξει τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται από τη Γ.Σ με φανερή ψηφοφορία.
Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα Πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

‘Aρθρο 18
Σύστημα Εκλογών
Η Εκλογήτων οργάνων του συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ Σ για την ΕΕ και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.
Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή, υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ. Σ. του συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ. Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού ή εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματα τους.
Οι έδρες του Δ. Σ. της ΕΕ και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψήφιων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο ν αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο..
Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.
Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.
Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφ’ όσον υπάρχει, και στη συνέχεια ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων μελών. Στο ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού, ακολούθως γράφεται ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψήφιων αντιπροσώπων για τις Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου με αλφαβητική σειρά.
Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. μέχρι 3 σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι 4 σταυρούς για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητας του.

‘Aρθρο 19
Εκλογική Διαδικασία
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί τα ψηφοδέλτιά του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίου και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.
Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο Πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. την Ε. Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.
Σε περίπτωση που μεμονωμένος αντιπρόσωπος μετατεθεί ή χάσει την ιδιότητα του μέλους στου Συλλόγου, η έδρα που κατέχει αναπληρώνεται από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

‘Aρθρο 20
Το Σύλλογο διοικεί Δ.Σ. 7μελές που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία για ένα (1) χρόνο, η οποία αρχίζει από την εκλογή του νέου Δ.Σ.. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι δύο (2) ετών, και εκλέγονται οπωσδήποτε την εποχή που εκλέγεται το Δ.Σ. της ΔΟΕ.

‘Aρθρο 21
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους α) Πρόεδρο β) Αντιπρόεδρο γ) Γενικό Γραμματέα δ) Ταμία και 3 μέλη.
Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου Συμβούλου.
Για την εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται σε δύο αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, στην τρίτη απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

‘Aρθρο 22
Παράδοση της Διοίκησης
Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση της διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του συλλόγου.

‘Aρθρο 23
Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το 1/10 τουλάχιστο των ενεργών μελών. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ. Σ.. Η ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις και όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε πλειοψηφία τα παρόντα μέλη. Σε (κενό) οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.
Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.
Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. τακτικές και έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερα πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

‘Aρθρο 24
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
 3. Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.
 4. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.
 5. Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.
 6. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και Νηπ/γών, γονέων και πολιτών, στην έδρα του συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου.
 7. Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 8. Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.
 9. Εγγράφει ή διαγράφει μέλη, πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.
 10. Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
 11. Π) Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
 12. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

‘Aρθρο 25
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και Αντιπροσώπων
Σε περίπτωση που μέλος του Δ. Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχουν αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και ν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμη τους σε έδρες.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ. Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.
Κάθε παραίτηση μέλους του Δ. Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ. Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
Σε περίπτωση που παραιτούνται 4 μέλη ή λιγότερα μέλη από 4 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ. Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε 2 μήνες για να εκλέξει νέο
Δ.Σ.
Τα ίδια ισχύουν και για την αντικατάσταση των αντιπροσώπων στις Γ.Σ. του Κλάδου.

‘Aρθρο 26
Αρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ’ όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί επίσης το σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
 2. Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
 3. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

‘Aρθρο 27
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.
Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.

‘Aρθρο 28
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ. Σ. και των έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.

‘Aρθρο 29
Αρμοδιότητες Ταμία
Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ. Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα. Επίσης φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών.

Γ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

‘Aρθρο 30
Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ. Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ. Σ. και είναι υ7τοχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του συλλόγου που καταχωρείται στα Πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της ΕΕ γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η ΕΕ συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση Συλλόγου

‘Aρθρο 31
Το καταστατικό του συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

‘Aρθρο 32
Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2022

Close