Written by 22:12 Επικαιρότητα

Τι απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή σχετικά με τον υπολογισμό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών

Τι απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή σχετικά με τον υπολογισμό της αναρρωτικής άδειας των αναπληρωτών καθηγητών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΖ΄

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Κύριε  Υπουργέ, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ανάγκη για εξορθολογισμό των λειτουργιών του δημοσίου, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο παραγωγικότητας είναι επιτακτική. Εξάλλου, αυτό ήταν και μία από τις βασικές δεσμεύσεις της παρούσας Κυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είμαι σίγουρη ότι πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι αναγκαία η αλλαγή της νοοτροπίας τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και σε επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας αλλά και λειτουργών του κράτους.
Βάσει της υπ’ αριθμόν 155734/Δ1 εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η αναρρωτική άδεια των αναπληρωτών στη διδακτική τους προϋπηρεσία. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η αναρρωτική άδεια η οποία ξεπερνά τις δεκαπέντε ημέρες συνολικά δεν προσμετράται στη διδακτική προϋπηρεσία ενώ δημιουργούνται και συνθήκες απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εφόσον κριθεί ότι η υπερβάλλουσα απουσία συνιστά λόγο για καταγγελία της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Φυσικά, τα παραπάνω εφαρμόζονται στις άδειες λοχείας ή στις άδειες κύησης και επίσης δεν μπορεί να γίνει καταγγελία σύμβασης σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης. Παρ’ όλα αυτά στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή στην επαπειλούμενη κύηση, οποιαδήποτε άδεια υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες δεν προσμετράται ως διδακτική προϋπηρεσία.
Το σκεπτικό της εν λόγω εγκυκλίου είναι ότι έχει παρατηρηθεί μία κατάχρηση στις αναρρωτικές άδειες στον κλάδο των εκπαιδευτικών.
Σας ρωτώ λοιπόν αν σκέπτεσθε να προβείτε στην αναθεώρηση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου αναρρωτικών αδειών και επίσης τι σκέπτεσθε προκειμένου να αντιμετωπίσετε την έλλειψη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε  Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Ευχαριστώ, κύριε  Πρόεδρε.
Κυρία Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε και για το περιεχόμενό της διότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν νομίζω κάποιες παρερμηνείες που ενέσπειραν ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα ως προς την ουσία της ερώτησής σας. Όπως συνάγεται από το νόμο του 1985 αλλά και τη σχετική υπουργική απόφαση του 2003, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι  εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –το περιγράψατε αλλά αφήστε με απλώς να τοποθετήσω τα στοιχεία το ένα μετά το άλλο- προσλαμβάνονται και υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1998 το οποίο αφορά σε προσωπικό το οποίο καλύπτει παροδικές ανάγκες. Ωστόσο το θέμα των αδειών του προσωπικού αυτού δεν ορίζεται και δεν ρυθμίζεται από το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα αλλά από τα άρθρα 658 και 657 του Αστικού Κώδικα. Βάσει αυτών γίνεται και η εφαρμογή των διατάξεων για τις άδειες.
Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι η ασθένεια αποτελεί σπουδαίο λόγο κατά το άρθρο 658 ο οποίος εμποδίζει την παροχή εργασίας χωρίς την υπαιτιότητα του εργαζομένου και με δεδομένη σύμφωνα με το νόμο διάρκεια της σύμβασής τους η οποία είναι εννέα μηνών, όσο περίπου η διάρκεια του διδακτικού έτους, η άδεια λόγω ασθενείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό μήνα.
Εδώ υπάρχουν τέσσερα στοιχεία, τα οποία θέλω να σας παραθέσω.
Πρώτον, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου –ασθένεια, επιπλοκές κύησης- δικαιούνται πάντοτε αδείας εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά.
Δεύτερον, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτικής άδειας διάρκειας μέχρι του μισού μήνα χωρίς περικοπή μισθού.
Τρίτον, θέλω να διευκρινίσω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας –νομίζω πως το είπατε και εσείς- ότι δεν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τόσο για τις περιπτώσεις των αδειών κύησης και λοχείας όσο και για την περίπτωση της επαπειλούμενης κύησης.
Επιπλέον, κατά τη χρονική διάρκεια αυτών των περιπτώσεων, αναγνωρίζεται ο χρόνος της άδειας ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Άρα, οι άδειες κύησης και λοχείας, οι οποίες είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένες από τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου του 2000, αναγνωρίζονται κανονικά ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί κι αν ακόμη στερούνται βιβλιαρίου υγείας, δικαιούνται αναρρωτικής αδείας μέχρι μισού μήνα χωρίς περικοπή μισθού. Αντί δε της βεβαίωσης ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία βεβαίωση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Σε περίπτωση δε που η απουσία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού υπερβαίνει την παραπάνω περίοδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπονται για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε πως οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και το νομοθετικό τους καθεστώς εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τον φορέα πρόσληψης. Όμως, σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία -και εννοώ την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας- οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς και ειδικώς τους λόγους ενδεχόμενης καταγγελίας -εκτός των παραπάνω λόγων που ανέφερα- της σύμβασης αφού συνεκτιμηθεί ο σοβαρός λόγος απουσίας και η ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Αυτό δεν αποτελεί κάποια νεωτερικότητα –στη δευτερολογία μου θα αναφέρω κάποια πρόταση- αλλά είναι πάγια εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία συμπεριλήφθη και σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ημερομηνία έκδοσης το 2008 και η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδιο Υπουργό το 2011 όπου ερμήνευσε το συγκεκριμένο ζήτημα.
Στη δευτερολογία μου θα αναπτύξω την πρόταση, που σας ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Μαρία Γιαννακάκη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας –και νομίζω είπαμε τα ίδια πράγματα- ότι και οι άδειες κύησης και οι άδειες λοχείας και η επαπειλούμενη κύηση, δεν μπορούν να αποτελέσουν ποτέ λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Η χορηγηθείσα άδεια στην περίπτωση της επαπειλούμενης κύησης όταν είναι πέραν των δεκαπέντε ημερών, δεν προσμετράται στη διδακτική προϋπηρεσία.
Από εκεί και πέρα, σε ένα ενδεχόμενο σοβαρής ασθένειας κάποιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, συμφωνήσατε ότι υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των δεκαπέντε ημερών. Επομένως, ο εκπαιδευτικός θα μείνει απλήρωτος την επόμενη φορά που θα ασθενήσει σε περίπτωση που έχει εξαντλήσει τις μέρες του και φυσικά επικρέμεται η Δαμόκλειος Σπάθη της απόλυσης.
Ειδικότερα στο θέμα της μητρότητας και συγκεκριμένα στην περίπτωση της επαπειλούμενης κύησης, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η εν λόγω ρύθμιση -την οποία και μας αναπτύξατε- κάνει ένα άλμα της λογικής. Ουσιαστικά η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός τιμωρείται επειδή αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια της κύησής της, κάτι που δεν αντιστοιχεί σε κράτος-πρόνοιας και που δεν έχει και άλλο παράδειγμα τουλάχιστον στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό που σας ζητούμε ως Δημοκρατική Αριστερά είναι η αύξηση του ορίου των διαθέσιμων αναρρωτικών αδειών σε ένα λογικό νούμερο. Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη ρύθμιση σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημείο της επαπειλούμενης κύησης. Γιατί το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε κίνητρα υπέρ της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων και όχι φυσικά να τιμωρήσουμε μία μητέρα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στην κύησή της.
Όταν σας παρουσίαζα την ερώτησή μου εγώ πρώτη είπα ότι παρατηρούνται στο δημόσιο πολλές καταχρήσεις του δικαιώματος της αδείας. Αλλά ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτές οι άδειες αντιστοιχούν σε πραγματικά προβλήματα υγείας και ποιες σε φανταστικά ή σε κατάχρηση, δεν μπορεί να οδηγεί στο να κόψουμε και να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτή τη ρύθμιση.
Επιπλέον, όσον αφορά στη μητρότητα οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται την εξάμηνη ειδική άδεια και την παροχή μητρότητας. Ο λόγος αφορά στην ιδιότητά τους ως εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Παρότι είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον είναι απασχολούμενες στο δημόσιο, στερούνται της παροχής κάτι το οποίο ισχύει και για τους εργαζόμενους  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους ειδικευόμενους ιατρούς νοσοκομείων. Επομένως, το θέμα της μητρότητας δεν είχε τη θέση που του αρμόζει στο δημόσιο βίο, γεγονός το οποίο προκαλεί την έντονη ανησυχία μας και στο οποίο σας καλούμε να επιδείξετε την απαραίτητη μέριμνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Θα επικεντρωθώ περισσότερο στο θέμα της μητρότητας γιατί αυτό έχει σημασία. Να δούμε δυο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά.
Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης η εκπαιδευτικός συνεχίζει να πληρώνεται κανονικά κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, εφόσον βρίσκεται η επαπειλούμενη κύηση κατά την περίοδο κατά την οποία έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση αυτή έχει ορίζοντα λήξης τη  λήξη του σχολικού έτους. Επομένως, η μόνη διαφορά στην οποία αναφερθήκατε είναι αν ο χρόνος αυτός κατά τον οποίο συνεχίζει να πληρώνεται μπορεί να αναγνωριστεί και ως χρόνος προϋπηρεσίας.
Θα σας έλεγα ότι από τον ν. 3848/2010 η προϋπηρεσία των αναπληρωτών έχει περιοριστεί και το γνωρίζετε αυτό. Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δε θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους εκπαιδευτικούς μεταξύ αυτών που κάνουν κατάχρηση ενός δικαιώματος. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές επαπειλούμενες κυήσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι αναρρωτικές άδειες και οι άδειες για λόγους μητρότητας είναι ένα αναφαίρετο εργασιακό δικαίωμα. Η καταστρατήγηση του νόμου δεν είναι αποτελεί δικαίωμα.
Από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος του Υπουργείου δεν είχε σκοπό παρά μόνο να υπενθυμίσει την κείμενη νομοθεσία. Δεν κομίζει τίποτα καινούριο. Απλά επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου από τη μία πλευρά οι πιστώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι πολύ συρρικνωμένες και από την άλλη θέλουμε να εξορθολογήσουμε το σύστημα, γι’ αυτό υπενθυμίσαμε ποιο είναι το νομοθετικό καθεστώς.
Πάω στην παρατήρησή σας και τελειώνω με αυτή. Η μεγαλύτερη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων απαιτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να εξετάζουν με απόλυτη σύνεση και απόλυτη φειδώ τις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις -δεν είναι μεταξύ αυτών η επαπειλούμενη κύηση- αναρρωτικών αδειών οι οποίες θα οδηγήσουν σε καταγγελία συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Αυτό το οποίο πράγματι εξετάζεται, αλλά χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και είμαι απόλυτος σ’ αυτό, παράλληλα με την διατήρηση μισθοδοσίας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε επαπειλούμενη άδεια, το δεδομένο να υπάρξει και η εξίσωση του χρόνου προϋπηρεσίας για την ομάδα αυτών των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε επαπειλούμενη κύηση ή σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης.

Last modified: 2 Φεβρουαρίου 2013

Close