Written by 16:14 Ανακοινώσεις

Προσθήκη – Τροπολογία για τη νομοθετική ρύθμιση της αναπλήρωσης της απεργίας

Προσθήκη – Τροπολογία

 

στο σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου ΑπασχόλησηςΚοινωνικής Προστασίας»

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

Τα αποτελέσματα των σύγχρονων επιστημονικών μελετών ανά τον κόσμο αποδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των παιδιών. Επισημαίνουν ότι η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης κατά την προσχολικήηλικία συμβάλλει αποφασιστικά στη σχολική πορεία και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών, καθώς και στην προσαρμογή τους στην πολύ απαιτητική σύγχρονη κοινωνία. Σήμερα είναι πλέον σαφές ότι η πρώτη αυτή συστηματική φοίτηση τουπαιδιού στην προσχολική εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική, η πιο ουσιαστική και η πιο κρίσιμη, αφού οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που τα μικρά παιδιά κατακτούν στις προσχολικές τάξεις θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για την καλύτερημόρφωσή τους. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας της προσχολικής εκπαίδευσης τουλάχιστον για ένα έτος.

 

Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του τρέχοντος σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκε πολυήμερη απεργία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας, με συνέπεια την απώλεια πολλών διδακτικών ωρώνσε μια σημαντική μερίδα μαθητών. Για να μην υπάρξουν μορφωτικά ελλείμματα στους μαθητές αυτούς με τις επακόλουθες σοβαρές μορφωτικές συνέπειες επιβάλλεται η κάλυψη της προβλεπόμενης ύλης.

 

Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο υπήρξαν καταλήψεις πολλών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες δημιούργησαν ανυπέρβλητη δυσχέρεια στη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, επειδή πολλά από αυτά τα σχολεία είχσν ορισθεί ως εκλογικά κέντρα. Για το λόγο αυτό και εξαιτίας της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, εκδόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της ΟΛΜΕ, η Ε-8/113863/Δ2/30-10-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία η ημερομηνία της Τετάρτης 1 Νοεμβρίου 2006 μετατέθηκε για την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006. Επειδή η ημερομηνία ορίζεται ρητά με το άρθρο 19 του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1 τΑ) προκύπτει η ανάγκη νομιμοποίησης της ανωτέρω αλλαγής.

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η παρούσα διάταξη.

 

Άρθρο …

«Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «H φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985.

β) Στα τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α”) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου».

2. α) Η συμπλήρωση των μαθημάτων στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία λόγω της πραγματοποιηθείσας κατά το τρέχον σχολικό έτος πολυήμερης απεργίας των εκπαιδευτικών, μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιλογή μερικών ή όλων από τα κατωτέρω: ι) σύντμηση των σχολικών διακοπών των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ίί) περιορισμό των εκδρομών­διδακτικών επισκέψεων και ΐϊΐ) διδασκαλία των μαθημάτων μέχρι και την 20η Ιουνίου 2007. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα, που αποφαίνονται για την εφαρμογή των προηγούμενων ρυθμίσεων κατά σχολείο, τάξη και τμήμα, ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, καθώς και η ημερομηνία χορήγησης των τίτλων προόδου και σπουδών των μαθητών.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την συμπλήρωση των μαθημάτων.

3.    Η ορισθείσα με την αριθμ. Ε-8/113863/Δ2/30-10-2006 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια είναι νόμιμη.

Αθήνα, …..Νοεμβρίου 2006

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 τταρ. 3 του Συντάγματος)

 

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

  1. Ετήσια δαπάνη από τη:

α) Σύσταση των αναγκαίων, για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, οργανικών θέσεων νηπιαγωγών.

β) Κάλυψη των εξόδων μεταφοράς νηπίων, στα πλησιέστερα υφιστάμενα ή ιδρυόμενα νηπιαγωγεία, σε περίπτωση μη ύπαρξης νηπιαγωγείων στον τόπο κατοικίας τους.

Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και εκτιμάται στο ποσό των 7.000.000 ΕΥΡΩ περίπου.

  1. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και ειδικής απασχόλησης στους προϊσταμένους τυχόν νεοϊδρυόμενων νηπιαγωγείων. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και εκτιμάται στο ποσό των 1.500 ΕΥΡΩ περίπου ανά ιδρυόμενο νηπιαγωγείο.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  1. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς που θα απασχοληθούν για τη συμπλήρωση των μαθημάτων στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία, κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από την έκδοση κ,υ.α. και από πραγματικά γεγονότα (αριθμός σχολείων που εμπίπτουν στη ρύθμιση, αριθμός διδακτικών ωρών και  εκπαιδευτικών), εκτιμάται στο ποσό των 20.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο και θα καλυφθεί από τις αποδόσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ποσών από την περικοπή αποδοχών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις Σεπτεμβρίου / Οκτωβρίου 2006.

  1. Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων ή αιθουσών για τη λειτουργία του υποχρεωτικού νηπιαγωγείου.

Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και εκτιμάται στο ποσό των 60.000 ΕΥΡΩ περίπου για την κατασκευή μονοθέσιου νηπιαγωγείου, θα καλυφθεί, εφόσον πραγματοποιηθεί, από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

II, Επί του προϋπολογισμού των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού):

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τυχόν νεολατουργούντων νηπιαγωγείων.

Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και εκτιμάται στο ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ περίπου ανά νηπιαγωγείο, θα καλύπτεται, εφόσον πραγματοποιείται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

III. Επί του προϋπολογισμού της Avώνυνης Εταιρείας «Οργανισμός σχολικών Κτιρίων» (ν.π.ι.δ. εττηχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό);

Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του εξοπλισμού τυχόν νεοκατασκευαζόμενων νηπιαγωγείων,

Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και εκτιμάται στο ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ περίπου ανά νηπιαγωγείο, θα καλυφθεί, εφόσον πραγματοποιηθεί, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΟΣΚ Α.Ε..

 

Αθήνα, …..Νοεμβρίου 2006

Last modified: 14 Νοεμβρίου 2006

Close