Written by 19:45 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία: ευθύνες και ανευθυνότητα

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κολυμβητήριο σχολεία εγκύκλιος

     σημαία    ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

         ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

 

                        Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας;

                  Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας;

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου έστειλε στα σχολεία που προβλέπεται να διδαχτούν κολύμβηση σε κολυμβητήριο του Δήμου, στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, μια υπεύθυνη δήλωση προς τους Δ/ντές  με την οποία ζητάει:

Να τους ενημερώσει για τους ναυαγοσώστες που θα ορίσει το σχολείο!

 Να υπογράψει ο Δ/ντής ότι το Δημοτικό Σχολείο  αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μαθητές, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης!  

Να υπογράψει ο Δ/ντής ότι έχει την υποχρέωση αποκατάστασης τυχών φθορών  που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης  του κολυμβητηρίου!

Να υπογράψει ο Δ/ντής  ότι έχει  την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις.

Κυριολεκτικά φαίνεται ότι «έχουν ξεφύγει»!

Οι Δήμοι ζητάνε οι εκπαιδευτικοί «να βάλουν το κεφάλι τους στο ντορβά»!

Είναι βέβαιο ότι κανείς ούτε μπορεί ούτε πρέπει να το κάνει.

 

Το Υπουργείο Παιδείας δε λέει:

Ποιος θα πληρώσει για τη μεταφορά των μαθητών, όταν προβλέπεται ότι « Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών/τριών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το ΥΠ.Π.Ε.Θ.»; Μήπως οι γονείς όπως γίνεται στις εκπαιδευτικές  επισκέψεις

Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι στο διδακτικό δίωρο των 90 λεπτών είναι δυνατόν να μπουν τα παιδιά στο λεωφορείο, να φτάσουν στο κολυμβητήριο , να κατέβουν, να  μπουν  στα αποδυτήρια,  να αλλάξουν,  να γίνει η κολύμβηση, να  ξεπλυθούν,  να ντυθούν,  να μπουν στο λεωφορείο, να φτάσουν στο σχολείο και να παραδοθούν στους γονείς τους;

 Και τι γίνεται με   τα   παιδιά   που   οι   γονείς   τους   δεν   συμφωνούν   να   συμμετέχουν;   Θα   μένουν   στο   σχολείο προφανώς. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος γι αυτά; Τι θα κάνουν; Για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς – Φυσικής Αγωγής αλλά κι έναν εκπαιδευτικό ακόμα που προβλέφθηκε οριστικά στη δεύτερη εγκύκλιο, αλλά αναφέρεται δυνητικά  στην τρίτη και  οι οποίοι καλούνται να συνοδεύουν τους μαθητές, είναι προφανές ότι καλούνται να  αποποιηθούν και να συνθλίψουν το εργασιακό και διδακτικό τους ωράριο τη μέρα της κολύμβησης.

 

 δείτε την υπεύθυνη δήλωση που έστειλε ο Δήμος Χαλανδρίου για να υπογράψουν οι Διευθυντές:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                         (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΠΡΟΣ(1):             Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

Ο – Η Όνομα:                     Επώνυμο:           

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):          

Τόπος Γέννησης:             

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:                   Τηλ:      

Τόπος Κατοικίας:                             Οδός:                    Αριθ:                     ΤΚ:         

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):                         Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 Ο /Η Υπεύθυνη/ος Ασφαλείας   για  το………… Δημοτικό Σχολείο…………….  για την υλοποίηση της χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο  Αθλητικού  Κέντρου  “Ν Πέρκιζας”  από τους μαθητές της Γ & Δ Δημοτικού   είναι ο/η:………………………………………………………………………………………….

Οι καθηγητές που θα συνοδεύουν τους μαθητές μας  και  είναι: ο/η:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Οι διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής  & Ναυαγοσώστες  είναι: ο/η:………………………………………………………………………….………………………………………

 H υπογεγραμμένη από τον /την Διευθυντή/τρια  του Σχολείου  ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών   που θα κάνουν χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο   Αθλητικού   Κέντρου “Ν  Πέρκιζας  έχουν εξεταστεί από ιατρό,  και διαθέτουν πιστοποιητικό  υγείας επισυνάπτετε .

Το………… Δημοτικό Σχολείο………………  αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μαθητές, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης των χώρων από εμάς, έχουμε δε την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις σας, καθώς και την υποχρέωση αποκατάστασης τυχών φθορών  που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης  μας .

Υποχρεούμαστε  επίσης να τηρούμε τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει, για πάσης φύσεως ατυχήματα, προκληθησόμενα κατά τη διάρκεια της χρήσης των χώρων, κατά την διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων .

Η μη τήρηση των παραπάνω  αποτελεί λόγο αποβολής ή χρηματικής ποινής.

 

Ημερομηνία:                 /                  /      2016

 

Ο / Η  Δ/ντης  του  …. …Δημοτικού  Σχολείου..  …………..

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Last modified: 15 Οκτωβρίου 2016

Close