Written by 13:53 Slider, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ., Αρχική Σελίδα

Η Εξώδικη δήλωση του Συλλόγου μας για την απεργία-αποχή

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής », που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή  επί της οδού Γιαβάση   αριθμός 7  (Τηλ/Fax: 2106399318 ,  email: info@syllogosperiklis.gr) και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΠΡΟΣ

  1. Την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 37
  2. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθ. 29 και
  3. Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας και Γκύζη 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

………………..

 

Τυγχάνουμε πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο που συστήθηκε το 1972 με σκοπό τη συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο: α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών. β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση και ειδίκευσή τους. δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης. ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού λαού. στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Με την από 9-2-2023  απόφαση της Γενικής Συνέλευσής μας, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αντίθεση της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης και του συνόλου των εκπαιδευτικών – μελών μας, με το περιεχόμενο της υπό στοιχ. 9950/ΓΔ5/27-1-2023 Υ.Α. με τίτλο «  Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της » της υπό στοιχ.  118891/ΓΔ5/23-10-2023 Εγκυκλίου του Γραμματέα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο « Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023 2024  και ειδικότερα τις παραγράφους που αναφέρονται στις πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις των εκπαιδευτικών  και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων  με τίτλο « Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ » στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται « Για τη διενέργεια της διαδικασίας έχει εκπονηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 81 του ν. 4823/2021 (Α/136) και της προαναφερθείσας υπό στοιχεία 12980/Ε3/3.2.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 602)», οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 ν. 4692/2020 και των άρθρων 231 και 233 ν. 4823/2021.

 Επειδή η ανωτέρω απόφαση και εγκύκλιοι σε εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, βάλουν κατά του συστήματος της ουσιαστικής, καθολικής, αμερόληπτης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων των εκπαιδευτικών , της ολόπλευρης παιδαγωγικής ανάπτυξης των μαθητών και γενικά κατά του ρόλου του δημόσιου σχολείου.

Επειδή η άρνηση της Διοίκησης να προβεί σε ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και γενικά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προκειμένου να διασφαλίσει σύγχρονη, δημόσια και καθολική παιδεία,  και δη η πρόβλεψη και εφαρμογή τιμωρητικών μεθόδων και μέτρων έναντι των συναδέλφων,  οι οποίοι υπερασπίζονται το λειτούργημα και το εκπαιδευτικό τους έργο, καταργεί το βασικό ρόλο και αποστολή του Κράτους ως εγγυητή της δημόσιας Παιδείας και συνιστά σοβαρή προσβολή του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Επειδή οι ανωτέρω εγκύκλιοι  και υπουργικές αποφάσεις περιλαμβάνουν πρωτογενώς κανόνες δικαίου κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της συνταγματικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Επειδή για την εφαρμογή του συστήματος προβλέπεται η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση  ευαίσθητων ατομικών  στοιχείων που άπτονται την προσωπική και υπηρεσιακή εξέλιξη και στάση των διοικουμένων και τρίτων προσώπων  χωρίς την συναίνεσή τους κατά παράβαση των άρθρων 2, 24, 26 του Ν 4624/2019 και της οδηγίας 2016/680.

Επειδή η προσφυγή της Διοίκησης στη Δικαιοσύνη και οι μεθοδεύσεις της προκειμένου ν’ ανακόψει τις πρωτοφανείς απεργιακές κινητοποιήσεις σύσσωμου του εκπαιδευτικού κλάδου, θέτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανά της επιχειρούν να μετακυλήσουν το βάρος και τις ευθύνες όχι μόνο της ανεπάρκειας, διοικητικής και λειτουργικής, αλλά και της επιλογής υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας στους εκπαιδευτικούς, επιτείνοντας εντέλει την απαξίωση και το χτύπημα των ίδιων των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Επειδή στην περιφέρεια μας αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού μας έργου και απαιτείται άμεσα η λήψη ουσιαστικών και άμεσων μέτρων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ήτοι:

– Η δραστική αύξηση  της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων η οποία έχει περικοπεί σημαντικά  την τελευταία δεκαετία και συνεχώς βαίνει μειούμενη με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για τις υποδομές και τη λειτουργία αυτών ώστε να μπορούν οι σχολικές μονάδες να καλύψουν άμεσες ζωτικές λειτουργικές ανάγκες. (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, αναλώσιμα, φθορέςκλπ)

– Ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων η οποία έχει περικοπεί σχεδόν κατά το ήμισυ την τελευταία δεκαετία ώστε να μπορούν οι σχολικές μονάδες να καλύψουν άμεσες ζωτικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, βιβλιοθήκες κλπ)

– Η άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία ευθύνης του συλλόγου.  Η  κάλυψη κενών που προκύπτουν από τις άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού με επιπλέον προσλήψεις, η έλλειψη των οποίων έχει ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί συχνά το ολοήμερο πρόγραμμα σε τμηματα  νηπιαγωγείων ή και δημοτικών σχολέιων.  Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Να στελεχωθούν πλήρως τα Τμήματα Ένταξης και να ιδρυθούν νέα, σε κάθε Νηπιαγωγείο και 2ο τμημα  σε κάθε Δημοτικό Σχολέιο με μεγάλο αριθμό μαθητών. Να καλυφθούν τα κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που είναι περισσότερο αυξημένα από τα προηγούμενα χρόνια και η διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων ανατίθεται σε δασκάλους. Να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης

– Η άμεση αντιμετώπιση του εξαιρετικά έντονου προβλήματος της συγχρονικής σχολικής στέγης με άμεσα μέτρα, χρηματοδότηση και σχεδιασμό. Ανέγερση σχολικών κτιρίων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό – Παπάγο (4ο Νηπιαγωγείο Παπάγου, 4ο Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, 7ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και 6ο Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και ενός ακόμη Νηπιαγωγείου στην Αγια Παρασκευή) ώστε να παύσει η λειτουργία σε προκάτ  και isobox   αίθουσες διδασκαλίας (5ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής , 15ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής εξ ολοκλήρου ή και σε Δημοτικά Σχολέια  2ο και 3ο Δ.Σ. Παπάγου και Νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου μας  όπου λειτουργούν τμήματα σε  προκάτ αίθουσες (6ο Νηπιαγωγείο Αγ.Παρασκευής, 2ο-10ο Νηπιαγωγείο Αγ.Παρασκευής 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου κ.α.) Την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του Ο.Τ. 119 (Πρώην Εκπαιδευτήρια Μακρή) για την ανέγερση του 12ου Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής. Άμεση λειτουργία του  ΕΝΕΕΓΥΛ Κηφισιάς  ώστε να αποσυμπιεστεί το ΕΝΕΕΓΥΛ Αγ. Παρασκευής.

– Η άμεση κάλυψη με υποστηρικτικές δομές στο εκπαιδευτικό έργο, ψυχολόγους / κοινωνικούς λειτουργούς σε όλα τα σχολεία της πόλης μας.

– Η θέσπιση θέσης και πρόσληψη τραπεζοκόμου σε όλα τα σχολεία (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) και διαμόρφωση ειδικών χώρων σίτισης (κουζίνες – τραπεζαρίες) με τον κατάλληλο εξοπλισμό

– Η κάλυψη όλου του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας με μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις σχολικές μοναδες του συλλόγου μας.

– Η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη σε 20 και 15 για την Α΄και Β΄τάξη και το Νηπιαγωγείο και την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Κανονισμού Πυρασφάλειας με εξασφάλιση 2τμ ελεύθερο χώρο για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό στην αίθουσα διδασκαλίας.

– Η ουσιαστική δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα  διδακτικά τους  καθήκοντα  σε συνεργασία με τα ΑΕΙ  και η εν γένει στήριξη τους, η μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, η καταβολή του συνόλου των (οφειλομένων) δεδουλευμένων υπερωριών των νηπιαγωγών του Συλλόγου μας, που υπηρέτησανσε 4/θέσια νηπιαγωγεία, η οποία εκκρεμεί με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας , ο μόνιμος διορισμός όλων των αναπληρωτών, η ακώλυτη ολοκλήρωση της δόκιμης θητείας και η άμεση έκδοση διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης με την ολοκλήρωση των 2 χρόνων  από το μόνιμο διορισμό των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

– Η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων με διαδικασίες ουσιαστικές παρέμβασης και μεταφοράς της ζωντανής εμπειρίας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης.

Επειδή στο πλαίσιο αυτό, με την από 9/2/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσής μας αποφασίσαμε να μην κάνουμε πίσω στην προάσπιση του εκπαιδευτικού μας έργου και των δικαιωμάτων μας αλλά να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις από κοινού με άλλους συλλόγους και ενώσεις εκπαιδευτικών, έως ότου ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις μας για την ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας απεργία/αποχή/στάσεις εργασίας ενάντια στην διαδικασία αξιολόγησης των υπό στοιχεία  9950/ΓΔ5/27-1-2023 ΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 118891/ΓΔ5/23-10-2023 Εγκυκλίου του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/17-1-2024 Εγκυκλίου του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε για την αυταρχική και αντιεκπαιδευτική πολιτική και συμπεριφορά της Κυβέρνησης και των αρμόδιων οργάνων της.

 ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται  με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των 9950/ΓΔ5/27-1-2023, 118891/ΓΔ5/23-10-2023 και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024  και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021 και

ΖΗΤΟΥΜΕ

  • την απόσυρση υπό στοιχεία της 9950/ΓΔ5/27-1-2023 ΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , της 118891/ΓΔ5/23-10-2023 Εγκυκλίου του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024 Εγκυκλίου του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την άμεση διακοπή/ανάκληση κάθε πράξης αξιολόγησης ως προβλέπεται στην ανωτέρω κανονιστική ρύθμιση,
  • τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ήτοι την κάλυψη των διδακτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς , την ανέγερση νέων σύγχρονων σχολείων, την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, την διαρκή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών. Τα ανωτέρω από μόνα τους θα επιφέρουν σημαντική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της δημόσιας παιδείας στο σύνολό της.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα  στον Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθ. 37, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθ. 29 και  στον Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας και Γκύζη 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα προς γνώση ους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα,  21  Μαρτίου  2024

Η  Πρόεδρος

 

Άννα Μάγια Σταυροπούλου

 

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Σ.  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΔΣΑ ΑΔΜ 21800

ΑΘΗΝΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  63

ΤΗΛ. 2103304010 – 6977201595

ΑΦΜ 074597797 – ΔΟΥ  Α΄ΑΘΗΝΑΣ

mail : thesys12@yahoo.com

 

Last modified: 22 Μαρτίου 2024

Close