Written by 20:06 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για τη διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών Νηπιαγωγείου

 

 

Σχετικά με τη διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών Νηπιαγωγείου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στο τρίτο  τρίμηνο κάθε σχολικής χρονιάς   παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήματος  επαναφοίτησης στο Νηπιαγωγείο  από τους γονείς των νηπίων που το εκτιμούν ωφέλιμο για τα παιδιά τους.   Η διαδικασία επαναφοίτησης  μαθητών στο Νηπιαγωγείο  ορίζεται από τη σχετική υπουργική εγκύκλιο Φ.6/ΕΚ/28200/Δ1/22-2-2019.  Σύμφωνα με αυτήν  ως απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται  το αίτημα των γονέων  και η αρμοδιότητα για την έγκριση του αιτήματος των γονέων ανήκει  αποκλειστικά στον Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών ή στον Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου  Ειδικής Αγωγής  και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ενώ δεν ορίζεται με κανέναν τρόπο η συμμετοχή και η εμπλοκή των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου στη διαδικασία και δεν τους ανατίθεται καμία απολύτως σχετική αρμοδιότητα πέραν  της  διαβίβασης του αιτήματος των γονέων. 

Συγκεκριμένα στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ αναφέρεται ρητώς :

Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4559-ΦΕΚ142/Α/3-8-2018, άρθρο 23, ισχύουν τα εξής:

«Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου  νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες  για να παρακολουθήσει την Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου.»

Ωστόσο με το  έγγραφο με αρ. πρωτ. 563 στις 26.3.2019   η  Συντονίστρια Εκπαίδευσης Π.Ε. 60 του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής ,  προκειμένου για την εξέταση του αιτήματος επαναφοίτησης νηπίου, ζητά από τους εκπαιδευτικούς  να προβούν, με τη διατύπωση «παρακαλούνται» , στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Τη σύνταξη και ιδιόχειρη παράδοση Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης της/του Νηπιαγωγού στη Συντονίστρια Ε.Ε. για τον μαθητή που οι γονείς του αιτούνται την επαναφοίτησή του στο Νηπιαγωγείο στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο .  Για το σκοπό αυτό  μάλιστα  με έκπληξη  διαπιστώνουμε  ότι επισυνάπτεται  έντυπο  Περιγραφικής έκθεσης μαθητή  του ΚΕΣΥ  το οποίο αφορά τους μαθητές που παραπέμπονται σε αυτό προς εξέταση .

  2. Αριθμό πράξης συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων  σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται η θετική ή αρνητική εισήγησή του για την επαναφοίτηση (!) και μάλιστα να αναφέρεται εάν η απόφαση είναι ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία! Ζητείται δηλαδή από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων  να εισηγηθούν υπέρ ή κατά της επαναφοίτησης  ενός μαθητή του οποίου τη μαθησιακή και  εξελικτική πορεία  δεν  είναι σε θέση να γνωρίζουν, ενέργεια αντιπαιδαγωγική, επιστημονικά αντιδεοντολογική  και ως εκ τούτου,  επικίνδυνη. Σχετική εκτίμηση μπορεί να διαμορφώσει   ο εκπαιδευτικός της τάξης του μαθητή και  ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. στην περίπτωση που ενδεχομένως  ο μαθητής παρακολουθεί και το Τ.Ε.,  ωστόσο το νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζει  τη συμμετοχή τους  με κανέναν τρόπο και σε κανένα επίπεδο στις διαδικασές επαναφοίτησης.  Ως  μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος  ορίζεται ο Συντονιστής  Ε.Ε.νηπιαγωγών  ή ο Συντονιστής Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Με αυτά τα δεδομένα  είναι  φανερό,  ότι   οι  συναδέλφοι/σες  νηπιαγωγοί και οι  σύλλογοι διδασκόντων των Νηπιαγωγείων δεν υποχρεούνται  να  προβούν στην υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών που ζητούνται από τη Συντονίστρια Ε.Ε.

Εκτιμούμε  ότι με τις ενέργειες αυτές:

  1. Επιχειρείται  να  μεταφερθεί  η ευθύνη της έγκρισης αιτήματος επαναφοίτησης  από τους ώμους των Συντονιστών Ε.Ε. που είναι οι κατά νόμον αρμόδιοι,  στους ώμους των εκπαιδευτικών του σχολείου  και  μάλιστα  παράνομα και παράτυπα.

  2. Κατά το πρότυπο των διαδικασιών λειτουργίας  των λεγόμενων νέων ‘’δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου’’ χρησιμοποιούνται  ως εργαλεία η Παιδαγωγική ΄Εκθεση του εκπαιδευτικού και η εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση – διάγνωση του μαθητή Νηπιαγωγείου  και για  την επαναφοίτησή του ή μη σε αυτό.

Για τους  λόγους αυτούς  καλούμε  τους συναδέλφους/σσες  νηπιαγωγούς να μην προχωρήσουν  στην υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών που ζητούνται από τη Συντονίστρια Ε.Ε. και να μην αναλάβουν ευθύνες  που δεν τους αναλογούν και αρμοδιότητες  που δεν τους ορίζονται.  Να διαβιβάσουν απλώς τα αιτήματα  των γονέων για επαναφοίτηση των παιδιών τους όπου υπάρχουν στους αρμόδιους Συντονιστές Ε.Ε. νηπιαγωγών , και  Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.   

 

Last modified: 7 Απριλίου 2019

Close