Written by 17:58 Αρχική Σελίδα

Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής: Για ποιούς λόγους ζητάει από τη ΔΕΠ Αγ. Παρασκευής να ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης του σχολικού αύλειου χώρου του 7ου Δημ. Σχ. Αγ. Παρασκευής

 

ενωση

Αρ.Πρωτ.Δήμου Αγίας Παρασκευής 41776/30/10/2013

Αγία Παρασκευή 29/10/2013

Προς          την Πρόεδρο της ΔΕΠ Αγ.Παρασκευής κ.Γ.Μουχτούρη

Κοιν           στα μέλη της ΔΕΠ και στους φορείς που εκπροσωπούν

κ.Σουήδα Κ-Εκπρόσωπο της Δ/σης Π.Ε. Β΄Αθήνας

κ.Γιανναρά Γ.- Εκπρόσωπο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

κ.Βουλγαράκη- Εκπρόσωπο της Δ/σης Δ.Ε. Β’Αθήνας

κ.Παύλου Γ.-Εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Α-Γ Β΄Αθήνας

κ.Καραγιώργου Ζ.-Εκπρόσωπο της ΕΝΕΒΑΠ

 

κ..Πρόεδρε

Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής και σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μας παρουσία πολλών εκπροσώπων Συλλόγων Γονέων σας ζητώ στην πρώτη συνεδρίαση της ΔΕΠ:

1/ Να έχουμε εκ των προτέρων αναλυτικά την ημερήσια διάταξη και αναλυτικά τα θέματα

2/Να συμπεριληφθεί στην ως άνω ημερήσια διάταξη και να ληφθεί απόφαση επί πρότασής μας που με το παρόν υποβάλουμε για ανάκληση της απόφασης ΔΕΠ της συνεδρίασης της 19/09/2013 περί παραχωρήσεων προς τον Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ σχολικού χώρου που ανήκει στο συγκρότημα του 7ου Δημοτικού Σχολείου για τους κάτωθι λόγους

Ι. Υπάρχει ανάκληση της θετικής εισήγησης του διευθυντή του σχολείου (έγγραφό του με αρ.πρωτ.49/3.10.2013)

ΙΙ. Στην συνεδρίαση της 19-9-2013 της ΔΕΠ δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία με την αναγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε πρόσκληση κατά παράβαση της παρ.3 του άρθρου 1 της ΥΑ Δ4/1986 της 11/13.2.87 (ΦΕΚ 81/τ.Β’/1987) περί της λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας.

ΙΙΙ. Στην συνεδρίαση της 19/9/2013 στην συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε Παράβαση των κανόνων συγκρότησης της ΔΕΠ, ως συλλογικού οργάνου. Πιο συγκεκριμένα:

Η ΔΕΠ, που όπως προαναφέρθηκε συστήθηκε με το άρθρο 50 του ν.1566/1985 και την Υπουργική Απόφαση Δ4/1986 της 11/13-2-1987 και συνιστά συλλογικό όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη και στην περίπτωση, λοιπόν, που θεωρείται ότι διατηρεί την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, διέπεται από του κανόνες λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων του Δημοσίου. Έτσι, εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2690/1999 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), περί αμεροληψίας των οργάνων του Δημοσίου, κατά την παρ.1 τα συλλογικά διοικητικά όργανα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμεροληψίας. Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης, εφόσον  η ικανοποίηση προσωπικού τους συμφέροντος συνδέεται με την έκβαση υπόθεσης ή εφόσον έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. Κατά την παρ.3, το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου. Επίσης κατά το άρθρο 61 παρ.1 του ν.3852/2010, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου, οφείλουν να εκπληρώνουν ενσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον που έχουν σχέση με θέματα του Δήμου.

Στην προκείμενη περίπτωση, συμμετείχε στην ΔΕΠ, ως μέλος πρόσωπο (ήτοι ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Α-Γ Β Αθήνας), το οποίο, ως μεταγενέστερα έγινε γνωστό, διατηρεί και έμμισθη σχέση-συνεργασία, με το εν λόγω αθλητικό σωματείο, για το οποίο πάρθηκε η απόφαση. Συνεπώς, εφόσον η ανωτέρω σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου συλλόγου και του ανωτέρω εκπροσώπου αληθεύει, το ανωτέρω μέλος της ΔΕΠ είχε ιδιάζουσα σχέση με το ενδιαφερόμενο εν προκειμένω για την παραχώρηση του σχολικού χώρου νομικό πρόσωπο, και όφειλε να το αναφέρει στην προϊσταμένη αρχή (Δήμος) ή στον προεδρεύοντα της Επιτροπής και να απέχει από την  διαδικασία λήψης αποφάσεως επί του θέματος. Ενόψει του γεγονότος ότι η ψήφος του ανωτέρω εκπροσώπου ήταν καθοριστική για την θετική υπέρ του προαναφερόμενου σωματείου απόφαση, αλλά και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν υπήρξε νομότυπη σύνθεση του συλλογικού οργάνου της ΔΕΠ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 του ν.2690/1999 και του άρθρου 61 του ν.3852/2010.

Εν τούτοις, παρότι το μέλος της ΔΕΠ κ.Ζ.Καραγιώργος έθεσε θέμα της συμμετοχής του κ.Ι.Παύλου στο παρόν θέμα, εσείς ως πρόεδρος, επικαλεστήκατε ότι στην ΔΕΠ συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.

Επειδή όπως προκύπτει εκ της παρ.3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ’αριθμ. Δ4/1986 της 11/13.2.87 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 81/τ.Β’/1987, και αφορά στον «τρόπο λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας», η Επιτροπή συνεδριάζει σε κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας τακτικά ανά δίμηνο (προθεσμία που δεν έχει τηρηθεί) και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών της, συγκαλείται δε με πρόσκληση της Προέδρου που αναγράφει υποχρεωτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ως προαναφέρθηκε.

Επειδή την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.2690/1999 και του άρθρου 61 του ν.3852/2010 έχετε εσείς υπό την ιδιότητά σας, ως προεδρεύοντος του συλλογικού οργάνου της ΔΕΠ.

Επειδή κατά την σύγκληση και συγκρότηση της επιτροπής ΔΕΠ κατά την προηγούμενη συνεδρίαση δεν τηρήθηκαν διατάξεις του νόμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να προβείτε σε άμεση σύγκληση της ΔΕΠ με θέμα την ανάκληση της από 19-9-2013 απόφασης της επιτροπής και

Να ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού,

Η Εκπρόσωπος της Ένωσης στην ΔΕΠ

Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου

 

 

Last modified: 2 Νοεμβρίου 2013

Close