Written by 21:30 Αρχική Σελίδα

Το νέο “ολοήμερο” νηπιαγωγείο – Εισήγηση στην ημερίδα της ΔΟΕ 4/6

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΕ 4-6-2016

«Το Νηπιαγωγείο που βιώνουμε – Το Νηπιαγωγείο που μας αξίζει»

ΤΟ ΝΕΟ «ΟΛΟΗΜΕΡΟ» ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

O θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με το νόμο 2525/1997 (ΦΕΚ 188/1997, τ.Α΄), με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο θεσμός λειτούργησε με επιτυχία παρά τα προβλήματα που υπήρχαν ως προς το θέμα κυρίως των υποδομών και της στελέχωσης με βοηθητικό προσωπικό και είχε την υποστήριξη των γονιών, των Νηπιαγωγών και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μετά από 19 χρόνια το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο οδηγείται με στοχευμένες ενέργειες αρχικά στη συρρίκνωσή του και στη συνέχεια στην αποδιοργάνωσή του και στην αλλαγή του ρόλου του από εκπαιδευτικού θεσμού σε θεσμού παροχής φροντίδας και φύλαξης. Οι πρώτες ενέργειες του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 35 του Ν 4386/2016 με θέμα «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016) και η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 87776/Δ1/30-5-2016. Με την προκρούστεια στρατηγική που εφαρμόζει το Υπουργείο ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ολοήμερων τμημάτων θα καταργηθεί. Ταυτόχρονα θα καταργηθεί και ο διπλάσιος αριθμός οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών, αφού κάθε Ολοήμερο τμήμα έχει δύο οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών. Το σχολικό έτος που διανύουμε τα Ολοήμερα τμήματα Νηπιαγωγείων στην Επικράτεια είναι 3.546 στα σ΄αυτά φοιτούν 55.318 νήπια α΄ και β΄ ηλικίας (προνήπια).

Παρατίθενται στοιχεία από την αναλυτική εξέταση της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ: 87776/Δ1 με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

1. Για τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος, ο ελάχιστος αριθμός φοιτώντων νηπίων/προνηπίων είναι ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν 4386/2016 με θέμα «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός φοιτώντων νηπίων/προνηπίων για τη λειτουργία ολοήμερου τμήματος μπορεί να ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης του οικείου Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και έγκρισης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο στόχος του Υπουργείου, μέσω της δημιουργίας τμημάτων με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παιδιών και της κατάργησης όσων δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό, είναι προφανής και όπως αναφέρεται με σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4386/2016 «συμβάλλει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση δαπανών».

2. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δύνανται να εγγράφονται:  α) τα νήπια/προνήπια των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. β) τα νήπια/προνήπια των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Στόχος του Υπουργείου είναι να εξοικονομήσει δαπάνες μέσω της θέσπισης αυστηρών προϋποθέσεων εγγραφής, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών χιλιάδων παιδιών από το Ολοήμερο, τις μετακινήσεις – απολύσεις εκπαιδευτικών και τη μη πρόσληψη αναπληρωτών.

 Σ΄ αυτό το σημείο  είναι σημαντικό να γίνει μια μικρή ιστορική αναφορά σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

Το 1997-98 το Ολοήμερο ήταν μια εκπαιδευτική καινοτομία με ονομασία «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Εισαγωγικό Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου». Στην εγκύκλιο με αρ. πρ. Φ32/581/Γ1/628/3-6-1998 αναφερόταν ότι «στο τμήμα αυτό εγγράφονται παιδιά τα οποία κατοικούν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

  • Έχουν εργαζόμενους και τους δύο γονείς ή μόνο τη μητέρα
  •  Έχουν άνεργους γονείς όπως αποδεικνύεται από τα παραστατικά του ΟΑΕΔ

Η εργασιακή κατάσταση των δύο γονέων ή μόνο της μητέρας μπορεί να αποδειχθεί με ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας Βεβαίωση από τον εργοδότη

2. Βεβαίωση του Γραφείου Εργασίας του ΟΑΕΔ για τους ανέργους.

  • Στην περίπτωση που ένας από τους δύο γονείς συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα απασχολούμενος αποκλειστικά σε ευκαιριακές εργασίες μπορεί να γίνει δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για την εργασιακή κατάσταση των γονέων»

 

Γίνεται αναφορά σ’ αυτά τα στοιχεία για να κατανοήσουμε ότι με την πρόσφατη εγκύκλιο επανέρχεται ο θεσμός της αρχικής-πιλοτικής μορφής του Ολοήμερου, ο οποίος είχε πολύ μικρή διάρκεια ζωής και λειτουργούσε αποκλειστικά με παιδιά εργαζόμενων γονιών. Η εκπαιδευτική πολιτική που επαναφέρει θεσμούς-φαντάσματα του παρελθόντος στην αρχική τους ανεπεξέργαστη  μορφή, μόνο σύγχρονη και προοδευτική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Η μετεξέλιξη του θεσμού σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά που αιτούνται φοίτησης σε αυτό έγινε πολύ γρήγορα αφού, μετά την πιλοτική εφαρμογή, με τη γενίκευση του θεσμού στο Ολοήμερο φοιτούσαν όλα τα νήπια για τα οποία είχε κατατεθεί δήλωση, χωρίς περιορισμό. Στις σχετικές εγκυκλίους αναφερόταν ότι «στο Ολοήμερο νηπιαγωγείο φοιτούν χωρίς περιορισμό όλα τα νήπια για τα οποία κατατέθηκε δήλωση, ανεξάρτητα αν οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι ή όχι. Κατά συνέπεια δεν θα ζητείται κανένα στοιχείο της οικονομικής και οικογενειακής τους κατάστασης».

Η φοίτηση χωρίς περιορισμό όλων των παιδιών για τα οποία κατατέθηκε δήλωση ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια ως τις 30-05-2016 .

Από την έναρξη εφαρμογής και λειτουργίας του θεσμού μέχρι σήμερα, παρατηρείται βαθμιαία αύξηση του αριθμού των τμημάτων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την χρησιμότητα και την σημασία που ο εν λόγω θεσμός απέκτησε στην ελληνική κοινωνία. Από 160 τμήματα που υπήρχαν το σχολικό έτος 1997–1998, το 1998-99 αυξήθηκαν σε 340, το 1999-2000 ανήλθαν σε 879, το 2000-2001 επεκτάθηκαν σε 1.000, το 2001-2002 αυξήθηκαν σε 1.325, το 2002-2003 σε 1.637, το 2003-2004 σε 1.940, το 2004-2005 σε 2.182, το 2005-2006 σε 2.358, το 2006-2007 σε 2.504 και το 2007-2008 ανέρχονταν σε 2.759. Το σχολικό έτος που διανύουμε ο αριθμός των Ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων της επικράτειας είναι 3.546.Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι από το 2008 και έως σήμερα -κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης- έχουμε αύξηση του αριθμού τους.

3. Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι Προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των νηπίων/προνηπίων των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Στο άρθρο 3 του Ν 2525/97 για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αναφέρεται ότι «Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.».

Με το Ν 3518/2006 για τα νήπια α΄ηλικίας είναι υποχρεωτική η φοίτηση και εγγράφονται κατά προτεραιότητα όπως αναφέρεται και στο ΠΔ200/98. Με την πρόσφατη εγκύκλιο όμως προτεραιότητα εγγραφής δεν έχουν μόνο τα νήπια α’ ηλικίας, αλλά και τα νήπια β’ ηλικίας (προνήπια) των οποίων οι γονείς εργάζονται. Συνεπώς το πρωτεύον και βασικό κριτήριο για εγγραφή στο Ολοήμερο δεν είναι κριτήριο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, αλλά κοινωνικό κριτήριο όπως η εργασία των γονέων.

Η εργασία των γονέων ήταν και η αρχική προϋπόθεση που έθεσε το Υπουργείο, αλλά μετά από τις έντονες αντιδράσεις προστέθηκε και η δυνατότητα εγγραφής παιδιών που ανήκουν  όχι στο σύνολο των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,  αλλά σε

επιλεγμένες – άγνωστο με ποιο κριτήριο – ομάδες.

4. Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων/προνηπίων σε Ολοήμερο Τμήμα είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο, συγκροτούνται κοινά τμήματα.

5. Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

Στόχος του υπουργείου είναι ο εμπαιγμός των Νηπιαγωγών, αφού το Σεπτέμβριο –όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια- θα αποστείλει άλλη εγκύκλιο στην οποία θα

χαρίζει άλλοτε σε όσους επιθυμούν, χωρίς φειδώ και κάποιες φορές με φειδώ πρόωρες αποχωρήσεις.

6. Στα νηπιαγωγεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης υποδοχής νηπίων/προνηπίων δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης (7:00-8:00). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης είναι τα 5 νήπια πρώτης ηλικίας. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση των νηπίων/προνηπίων που συμμετέχουν καθημερινά στο τμήμα της Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Ο στόχος του Υπουργείου είναι να επιβάλλει τον «εθελοντισμό», την άμισθη εργασία στην πρωινή ζώνη με την αυθαίρετη αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών και βρίσκει πρόσφορο έδαφος, αφού δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων (Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του. Από το 2007, όταν με την υπ` αριθμ. Φ 32/190/81670/Γ1 ΥΑ με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» έγινε αυθαίρετη αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών και καταστρατηγήθηκαν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ο προσωπικός και συλλογικός αγώνας των Νηπιαγωγών είχε πολλές μορφές, όπως και αυτή των συνεχών στάσεων εργασίας με τη συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και τώρα και θα πρέπει να  γίνει άμεσα επικαιροποίηση της  σχετικής απόφασης της ΔΟΕ.

7. Στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων/προνηπίων στο/α ολοήμερο/α τμήμα/τα καθώς και στο τμήμα της Πρωινής-Προαιρετικής Ζώνης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.

Το Ολοήμερο αυτό πρόγραμμα στο οποίο θα εγγράφονται παιδιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις θέτει σε συνεχή ανασφάλεια γονείς και εκπαιδευτικούς. Είναι το Ολοήμερο του μήνα, αφού και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους θα μπορεί να καταργηθεί ένα τμήμα όταν ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν μειωθεί κάτω από τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό για τη λειτουργία του. Είναι δυνατό να γίνει εκπαιδευτικός σχεδιασμός για όλο το σχολικό έτος και να έχει εκπαιδευτικό ρόλο το Νηπιαγωγείο, όταν η λειτουργία θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των παιδιών που θα φοιτούν μήνα με το μήνα; Ένα τέτοιου είδους Ολοήμερο δεν είναι εκπαιδευτική δομή. Είναι δομή που παρέχει φύλαξη. Μία τέτοια δομή είναι επικίνδυνη για το εκπαιδευτικό σύστημα, ακυρώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού και οδηγεί σε εργασιακή επισφάλεια.

Η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου θα αλλάξει τον τύπο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Θα υπάρξει άμεσα μαζική αναγκαστική μετακίνηση παιδιών προς τα κλασικά τμήματα αλλά και μαζικές αναγκαστικές μετακινήσεις παιδιών σε όμορα Νηπιαγωγεία στις περιπτώσεις που δεν θα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα Ολοήμερων στο Νηπιαγωγείο τους ή στις περιπτώσεις που αυτά καταργούνται ακόμα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους! Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη  αύξηση της σχολικής διαρροής στο Νηπιαγωγείο.

Η μαζική αναγκαστική μετακίνηση παιδιών προς τα κλασικά τμήματα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε έναν ΕΝΙΑΙΟ ΤΥΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ αντίστοιχο με αυτόν του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Με Υποχρεωτικό Βασικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου έως τις 13.00 και τρίωρο «Ολοήμερο» με υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο από τις 13.00 ως τις 16.00 σε όσα Νηπιαγωγεία συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό «εγγραφών με προϋποθέσεις».

Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σχέδιο. Θα κλείσουν  χιλιάδες Ολοήμερα τμήματα Νηπιαγωγείων με την εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου!

Παράδειγμα:

Η περίπτωση διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε αστική περιοχή στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν 25 παιδιά στο κλασικό και 25 στο Ολοήμερο τμήμα. Τα 14 έχουν τις προϋποθέσεις και εγγράφονται στο Ολοήμερο. Τα 11 δεν μπορούν να εγγραφούν. Το κλασικό τμήμα εγγράφει τα 25 παιδιά, το ολοήμερο εγγράφει 14. Υπάρχει ένα πλεόνασμα 11 παιδιών το οποίο δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε αυτό το Νηπιαγωγείο αν και υπάρχουν θέσεις! Αυτά τα 11 παιδιά για να φοιτήσουν ή θα πρέπει να μετακινηθούν σε όμορο Νηπιαγωγείο ή θα πρέπει να γίνει παράρτημα στο Νηπιαγωγείο τους. Αυτό σημαίνει ότι ενώ έως τώρα τα 50 παιδιά φοιτούσαν σε 2 τμήματα με 3 Νηπιαγωγούς τώρα θα χρειαστούν 3 τμήματα και 4 Νηπιαγωγοί! Κανένας δεν πιστεύει ότι το Υπουργείο θα προσλάβει χιλιάδες Νηπιαγωγούς και θα ιδρύσει νέα Νηπιαγωγεία.

Η κατεύθυνση είναι μία: Ένας βασικός τύπος Νηπιαγωγείου με εκπαιδευτικό πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο έως τις 13.00. Στο πρωινό τμήμα θα είναι 2 κλασικά αυτοτελή τμήματα και θα φοιτούν συνολικά 50 παιδιά. Από αυτά τα 50 παιδιά τα 36 θα φεύγουν στις 13.00. Τα υπόλοιπα 14 θα παραμένουν για φύλαξη, αφού το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί στο πρωινό τμήμα. Δημιουργούνται λοιπόν δύο πρωινά τμήματα με εκπαιδευτικό  πρόγραμμα και ένα απογευματινό τμήμα τρίωρης διάρκειας, στο οποίο η πρώτη ώρα θα είναι για το φαγητό, η δεύτερη για τη χαλάρωση-ύπνο και η τρίτη διάλειμμα και προετοιμασία για αποχώρηση!

Το τμήμα αυτό με τα 14 παιδιά λειτουργεί οριακά. Αν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πάρει μεταγραφή ή διακόψει τη φοίτηση  έστω και 1 παιδί το τμήμα -σύμφωνα με την εγκύκλιο-  δεν ‘’πληροί τις προϋποθέσεις και αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου’’.

Αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός 14 για τα παιδιά που παραμένουν δεν θα γίνεται τμήμα Ολοήμερου σ’ αυτό το Νηπιαγωγείο. Αν υπάρχει θέση σε όμορο, ίσως θα πηγαίνουν εκεί, διαφορετικά θα οδηγηθούν στα ιδιωτικά –πολλά από τα οποία λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια– και τα νήπια β’ ηλικίας (προνήπια) θα οδηγηθούν στους Παιδικούς σταθμούς.

Ο σχεδιασμός αυτός με ανεξάρτητο απογευματινό τμήμα Ολοήμερου δεν υπήρξε ποτέ στο Νηπιαγωγείο. Εκτός αυτού, δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο ενός σχεδιασμού αντίστοιχου με αυτόν του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία στο Νηπιαγωγείο παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις από αυτή του Δημοτικού Σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ως προς το θέμα της δομής του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου:

Η δομή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι τελείως διαφορετική από αυτή του Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα του Ολοήμερου είναι ολικό-ενιαίο, δεν μπορεί να διασπαστεί, δεν είναι όπως στο Δημοτικό Σχολείο με διδακτικές ώρες διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου, αλλά εκτείνεται καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών σε αυτό. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι σταδιακή. Αρχίζει με την έναρξη και ολοκληρώνεται στο χρονικό διάστημα από 14.30–15.45, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων, συζήτηση όλων των ημερησίων δραστηριοτήτων και προγραμματισμός της άλλης ημέρας.

  • Ως προς το θέμα της διακριτότητας των γνωστικών –διδακτικών αντικειμένων:

Έχει γίνει προσπάθεια από συγκεκριμένες ομάδες για εισαγωγή ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο. Τον Αύγουστο του 2014 είχε δημιουργηθεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εξαιτίας των όσων είχε πει ο τότε Υφυπουργός Παιδείας κ. Κουκοδήμος: «Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά, ούτως ή άλλως, δε μαθαίνουν κάτι. Βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα, παίζουν παιχνίδια, ζωγραφίζουν κλπ. Δεν μπορείς να πάρεις μισή ώρα από αυτήν την ώρα, και να γίνει και το μάθημα [της Φυσικής Αγωγής], το οποίο θα είναι προφορικό ουσιαστικά;». Η αντίδραση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών ήταν έντονη και ο Υφυπουργός αναγκάστηκε να ανακαλέσει. Όμως το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα κατά διαστήματα , όπως στην περίπτωση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, στα πλαίσια του οποίου έγινε πρόταση για εισαγωγή 2 διδακτικών ωρών ανά τμήμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Επίσης το Υπουργείο ζήτησε γνωμοδότηση του ΙΕΠ σχετική με το θέμα. Η γνωμοδότηση δόθηκε το 2015 και σ’αυτήν αναφέρεται ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί «Ζώνη Φυσικής Αγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στο Νηπιαγωγείο όμως, δεν υπάρχουν διακριτά διδακτικά αντικείμενα.

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου. Τα προγράμματα αυτά δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδακτική προσέγγιση, αλλά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει εισαγωγή ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο.

Όλες οι κινήσεις του Υπουργείου είναι προς την κατεύθυνση της διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και της μετατροπής του από εκπαιδευτική δομή σε δομή φύλαξης των παιδιών.

Θα αγωνιστούμε για ένα Ολοήμερο που θα έχει αντισταθμιστικό ρόλο για όλα τα παιδιά χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις!

ΑΘΗΝΑ  ΑΒΔΕΛΑ

νηπιαγωγός                                                                                ΑΘΗΝΑ 4/6/2016

 

Last modified: 5 Ιουνίου 2016

Close