Written by 22:24 Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

 

24-5-2015

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ επεξεργάστηκε στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην 2η Πανελλαδική Συνάντηση των Νηπιαγωγών στις 7 Απριλίου 2013 και διαμόρφωσε

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου εφαρμόζεται από το 1982 (Ν.1304/1982).Κατά τη διάρκεια των 33 χρόνων εφαρμογής του υπήρξαν διαστήματα-ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια- κατά τα οποία ήταν αποτελεσματικός και οι Σχολικοί Σύμβουλοι  επιτελούσαν το συμβουλευτικό τους έργο.Τα τελευταία χρόνια όμως ο θεσμός είναι αναποτελεσματικός και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς απ’ όσα επιλύει. Η κλειστή «εκπαιδευτική ελίτ των Σχολικών Συμβούλων βαθμού Α΄» ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για το πώς θα διατηρήσει τα προνόμιά της και έσπευσε σύσσωμη να πάρει μέρος σε εικονικές αξιολογικές διαδικασίες δηλώνοντας πανέτοιμη να αξιολογήσει με το μαστίγιο, ασκώντας μεγάλες πιέσεις στους εκπαιδευτικούς και δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος δεν υφίσταται με αυτή τη μορφή σε άλλες χώρες, δεν εντάσσεται στη διοικητική πυραμίδα. Ο Σχολικός Σύμβουλος δεν είναι διοικητικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών γιατί σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος δεν μπορεί να έχει δύο διοικητικούς προϊσταμένους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Σχολικό Σύμβουλο. Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου είναι συμβουλευτικός.

Η λειτουργία του θεσμού παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Ο θεσμός είναι μονοπρόσωπος και με αυτή την μορφή δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς το πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο. Εκτός αυτού η συγκέντρωση εξουσιών σε ένα άτομο μπορεί να καταστεί επικίνδυνη. Αυτό έγινε φανερό τον περασμένο χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης όπου έγινε η μετεξέλιξη του συμβουλευτικού ρόλου τους σε αξιολογικού και απέκτησαν πολύ γρήγορα «κουλτούρα αξιολογητή». Το επιχείρημα Σχολικών Συμβούλων που δέχτηκαν να αξιολογηθούν και να αξιολογήσουν επειδή είναι θεσμική τους υποχρέωση, δεν πείθει την εκπαιδευτική κοινότητα για τη στάση τους σε μια διαδικασία που προσέβαλε την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, αποδιοργάνωσε και διέλυσε το σχολείο.
 2. Το ελλιπές κύρος και τα ψήγματα επιμόρφωσης

Ο βαθμός Α΄ -σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας νόμουαπονέμεται στους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους γιατί  με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι θα διαθέτουν το απαραίτητο κύρος  και τις προϋποθέσεις για να ασκούν αμερόληπτα το έργο τους. Θεωρούμε ότι η σύνδεση του βαθμού με το κύρος είναι αυθαίρετη. Χιλιάδες εκπαιδευτικών για τους οποίους ο βαθμός Α’ είναι άβατο έχουν κύρος το οποίο απορρέει από το έργο τους και όχι από τη βαθμολογική τους κατάταξη. Εκτός αυτού ο επιμορφωτικός ρόλος των Σχολικών Συμβούλων είναι ελλιπής. Οι δύο ημερίδες το χρόνο και οι ελάχιστες ομαδικές παιδαγωγικές συναντήσεις διάρκειας μιας ώρας δεν αποτελούν παρά ψήγματα επιμόρφωσης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη και δε γίνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής δειγματικές διδασκαλίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ως προς τη σύνδεση της θεωρίας και της εφαρμογής της στην πράξη. Η αποσπασματική  και ελλιπής επιμόρφωση αποπροσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί δυσλειτουργίες στη διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου.

 • Η υποβάθμιση του θεσμού. Ο θεσμός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα γιατί στην ουσία έχει πλέον τη μορφή μιας δεξαμενής στην οποία μπαίνουν όλοι οι αποχωρήσαντες περιφερειακοί διευθυντές, ειδικοί γραμματείς, σύμβουλοι, κ.ά., αφού σύμφωνα με τον Ν 3879/10, άρθρο 26. «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα Σχολικών Συμβούλων της ειδικότητας τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης». Λειτουργεί λοιπόν η θέση του Σχολικού Συμβούλου ως ένα «δώρο» που δίνεται σε αποχωρούντα στελέχη που ήταν τοποθετημένα με κομματικά κριτήρια σε πολιτικές θέσεις.

 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συγκεκριμένα,προτείνουμε να γίνει αντικατάσταση του μονοπρόσωπου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με Ομάδα Υποστήριξης  Εκπαιδευτικού  Έργου η οποία να απαρτίζεται από Σύμβουλο του Εκπαιδευτικού  (στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων – Νηπιαγωγό Γενικής και Ειδικής Αγωγής), Σχολικό Ψυχολόγο, Κοινωνικό  Λειτουργό και Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων κ.ά.). Η ομάδα να λειτουργεί σε ισότιμη βάση για όλα τα μέλη, και να ορίζεται ένας συντονιστής με κυκλική εναλλαγή θητείας. Για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας  της ομάδας  να δημιουργηθεί  γραμματεία, η οποία να αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους ή από  εκπαιδευτικούς που αποσπώνται για το λόγο αυτό. Στην επιλογή των Συμβούλων του Εκπαιδευτικού να λαμβάνεται υπόψη οπωσδήποτε η κρίση των εκπαιδευτικών. Κρίνεται απαραίτητο η θητεία να είναι διετής, με μέγιστο χρόνο συνεχούς παραμονής στη θέση τα τέσσερα έτη (δύο θητείες). Μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών να επανέρχονται στο σχολείο (με ελάχιστο χρόνο παραμονής μία διετία), προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση και εφαρμογή των όσων έχουν αποκομίσει ως Σύμβουλοι του Εκπαιδευτικού.Στη συνέχεια να  έχουν τη δυνατότητα  να θέσουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν εκ νέου , ως Σύμβουλοι του Εκπαιδευτικού, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις  και τα κριτήρια. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους δεν θα τους απονέμεται ο βαθμός Α΄.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

 

84η ΓΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΕ

Διεκδικητικό πλαίσιο για την Προσχολική Αγωγή

Πρόταση προς Γενικές Συνελεύσεις

 

Το Νηπιαγωγείο επιτελεί έργο αποφασιστικής σημασίας για την ποιοτική αναβάθμιση όλης της εκπαίδευσης σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών παγκόσμια αποδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη που έχουν τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

 Στην Ελλάδα   η ηλικία των τεσσάρων χρόνων είναι η ηλικία-θύμα σε όλη την  εκπαίδευση γιατί  η  προσβασιμότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας σε δομές Προσχολικής εκπαίδευσης είναι 67% , ποσοστό το οποίο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ευρώπη όπου το ποσοστό  προσβασιμότητας είναι 95%. Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας τεσσάρων χρόνων (νήπια β΄ ηλικίας/προνήπια)  στο Νηπιαγωγείο είναι θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης Προσχολικής αγωγής και η σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια, μέσω της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η  υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή εξασφαλίζει στο παιδί συνέχεια ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χώρο και τα πρόσωπα και δίνει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με πρώιμη παρέμβαση και  συστηματικές προληπτικές παρεμβάσεις. Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών εδώ και χρόνια θέτει το ζήτημα σε όλες τις συζητήσεις που έχει με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλους φορείς. Ο αποκλεισμός της ηλικιακής ομάδας των προνηπίων από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εναντίον αυτών των παιδιών και ντροπή για ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Το έργο των Νηπιαγωγών είναι εξαιρετικά δύσκολο και επιβαρύνεται  λόγω των υπερπληθών τμημάτων, του οξύτατου κτιριακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα Νηπιαγωγεία (60% περίπου στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια) , της  υποχρηματοδότησης και της επιφόρτισης των προϊσταμένων με διοικητικά καθήκοντα χωρίς μείωση του διδακτικού τους ωραρίου.

 Είναι επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί το συντομότερο δυνατό, ένα οργανωμένο και μελετημένο σχέδιο για το Νηπιαγωγείο( που  έχει διακριτό ρόλο από τους παιδικούς σταθμούς,) το οποίο   θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση και θα εξασφαλίζει στους Νηπιαγωγούς ποιοτικές συνθήκες εργασίας με νομοθετικά κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα (ωράριο – οργανικές θέσεις).

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διεκδικούμε:

 • Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.
 • Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και επιτέλους πλήρη εφαρμογή των διατάξεων για την υποχρεωτική φοίτηση, έστω, και του ενός έτους.
 • Να διασφαλιστεί η υποχρεωτική φοίτηση όλων  των νηπίων, ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή των παιδιών, όχι μόνο αυτών που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα (μειονοτικά σχολεία κλπ.), αλλά και αυτών που οδηγούνται σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και νόμιμη άδεια. Να ελέγχεται αυστηρά το νομικό πλαίσιο για ίδρυση και λειτουργία  των Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ίδρυσή τους ή να εποπτεύεται η λειτουργία τους, από άτομα ή φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία
 • Να γίνει κεντρικός και υπεύθυνος σχεδιασμός για τη φοίτηση όλων των νηπίων-προνηπίων. Ζητάμε αλλαγή της  χρονικής περιόδου για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και μετάθεσή της στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Αυτή η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία (την ίδια διαδικασία ακολουθούν και τα Νηπιαγωγεία της Κύπρου), γιατί μπορεί να γίνουν  έγκαιρα:
 • Ο προγραμματισμός για τη στελέχωση των Νηπιαγωγείων και η έγκαιρη ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι αιτήσεις όλων των παιδιών που αιτούνται φοίτησης
 • Η οργάνωση για την καλύτερη κατανομή  των παιδιών σε τμήματα.
 • Οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με αρμόδιους φορείς για την βοήθεια παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αρχή της σχολικής χρονιάς
 • Να ενδυναμωθεί το ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διεκδικούμε:

 • Κατοχύρωση και εξειδίκευση του ωραρίου των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το Ν4115/2013, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διεκδικούμε:

 • Λύση του κτιριακού προβλήματος των Nηπιαγωγείων με εξασφάλιση κατάλληλων κτιριακών υποδομών για όλα τα παιδιά 4-6 οι οποίες να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικίας.  Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών για τα Νηπιαγωγεία αλλά και των κριτηρίων ασφαλείας (σωματικής και ψυχολογικής) του  ΟΣΚ    (3 τμ ανά μαθητή, χώροι υγιεινής, πρόσβαση σε ΑμεΑ, αύλειος χώρος, κλειστός χώρος για κινητικές δραστηριότητες,  πυρασφάλεια, αντισεισμικός έλεγχος).
 • Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
 • Λειτουργία όλων των ολοήμερων Νηπιαγωγείων με κουζίνα, τραπεζαρία και χώρο χαλάρωσης ξεχωριστό από την αίθουσα διδασκαλίας.
 • Το σχεδιασμό προγράμματος απαλλοτριώσεων οικοπέδων και κατασκευής σύγχρονων και με προδιαγραφές ασφαλείας Νηπιαγωγείων τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης όλων των παιδιών (νηπίων – προνηπίων).
 • Να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιώνκαι αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάποιων Νηπιαγωγείων.
 • Όχι στις καταργήσεις Νηπιαγωγείων και τις συμπτύξεις σε νέα πολυθέσια ή πολυδύναμα Νηπιαγωγεία, τα οποία εκτός των άλλων προβλημάτων που θα δημιουργήσουν, είναι και κατά κύριο λόγο αντιπαιδαγωγικά και επικίνδυνα  για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
 • Μοριοδότηση των Νηπιαγωγείων ανάλογα με τα μόρια που έχει και το όμορο δημοτικό σχολείο.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Ζητάμε:

 • Ευέλικτα και παιδοκεντρικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στην κατεύθυνση της κριτικής ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, η οποία θα βάζει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων και θα δημιουργεί τις συνθήκες για την καταπολέμηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Να επανεξεταστεί το υλικό που έχει ήδη παραχθεί στη βάση της σύγχρονης επιστημονικής θεώρησης αλλά και του περιεχομένου.
 • Να γίνουν αλλαγές-προσθήκες, να συμπεριληφθεί και η ειδική αγωγή ως αναπόσπαστο μέρος της γενικής αγωγής και  να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην αποκλείει τους μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία να γίνει νέα πιλοτική εφαρμογή.
 • Να γίνει αναδιαμόρφωση του ΠΔ200/98 και ψηφιακή κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) με την οποία καθορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Διεκδικούμε:

 • Οι Διευθύντριες των Νηπιαγωγείων να επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων. Στη διαδικασία της επιλογής να είναι καθοριστικός ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
 • Μόνιμος Διορισμός όλων των αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης και ΕΑΕ.
 • Ισότιμη μεταχείριση των αναπληρωτών ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 σε σχέση με τους ΠΕ61 και ΠΕ71. Συγκεκριμένα, να μην ισχύσει η πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71 με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή στους πίνακες αναπληρωτών έναντι των ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, κατά αναλογία με αυτό που προτείνεται για τις υπηρεσιακές μεταβολές των μόνιμων εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ60 και ΠΕ70.
 • Διορισμός ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι μητρικής γλώσσας) έτσι ώστε να υποστηριχθεί ουσιαστικά η πρώιμη παρέμβαση και το εκπαιδευτικό έργο.
 • Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί νοσηλευτές) Εισαγωγή του θεσμού του σχολικού βοηθού για τα Νηπιαγωγεία.

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την προσθήκη αυτοτελούς τμήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ στο Οργανόγραμμα των ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο οποίο θα προΐσταται Νηπιαγωγός Γενικής ή Ειδικής Αγωγής με αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία ή σπουδές στη διοικητική επιστήμη. Άμεσος προϊστάμενός του είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Η επιλογή και τοποθέτησή του γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προς τις/τους Νηπιαγωγούς Γενικής ή Ειδικής αγωγής  που υπηρετούν οργανικά στα Νηπιαγωγεία της οικείας Διεύθυνσης ή βρίσκονται στη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες είναι αντίστοιχες με αυτές των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.
 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την αντικατάσταση του μονοπρόσωπου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου η οποία θα απαρτίζεται από Σύμβουλο του Εκπαιδευτικού (στην περίπτωση των Νηπιαγωγείων Νηπιαγωγό Γενικής και Ειδικής Αγωγής), Σχολικό Ψυχολόγο, Κοινωνικό  Λειτουργό και Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας  πολιτιστικών θεμάτων κ.ά.)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 • Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία και στελέχωσή τους με κατάλληλα εκπαιδευμένους Νηπιαγωγούς (με διδακτορικό, μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση ή πανεπιστημιακό τίτλο με αντικείμενο την ειδική αγωγή) με μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη Νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για την ένταξη νηπίων με αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο.
 • Διεπιστημονική ομάδα υποστηρικτική και συμβουλευτική προς το σχολείο και τις οικογένειες σε μόνιμη βάση.
 • Επαρκής αριθμός Νηπιαγωγών στα ΚΕΔΔΥ, έτσι ώστε η διαδικασία αξιολόγησης των νηπίων, τόσο στους χώρους του ΚΕΔΔΥ όσο και στο χώρο του Νηπιαγωγείου να γίνεται άμεσα.
 • Η υποστήριξη (ΤΕ, παράλληλη στήριξη, δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη, βοηθητικό προσωπικό κτλ) να παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όποτε τη χρειάζεται το παιδί και μέσα στο σχολείο που ανήκει.
 • Μείωση του συνολικού αριθμού των παιδιών κατ΄ ανώτερο σε 15, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης και τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε χρονιά.
 • Στα ΤΕ Νηπιαγωγείων και τα ειδικά Νηπιαγωγεία να προσφέρει παιδαγωγική υποστήριξη ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου στην οποία μετέχουν και σύμβουλοι εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
 • Κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη των συμβούλων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της ομάδας υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου.  

Last modified: 27 Μαΐου 2015

Close