Written by 14:24 Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου- Χολαργού για τη συγχώνευση των 1ου-6ου Δημ. Σχ. Χολαργού

 

dousoukosmos

Σε συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου ο δήμος Παπάγου-Χολαργού τάχθηκε κατά της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού. Μία απόφαση που το δημοτικό  συμβούλιο πήρε κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Τρίτη 3 Ιουνίου και συμπεριέλαβε στο σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας που εξέδωσε. Πάντως και οι πιέσεις ήταν έντονες αφού τη μέρα του συμβουλίου, αρκετός κόσμος-εκπαιδευτικοί και γονείς-βρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων προκειμένου να καταθέσουν τις ανησυχίες τους για την επικείμενη συγχώνευση και να αναδείξουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Ερωτήματα εγείρει η επιφυλακτική έως αρνητική στάση του απερχόμενου δημάρχου κ. Ξύδη που παρά τις έντονες αντιδράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν έβλεπε αρνητικές επιπτώσεις από τη συγχώνευση. Σε αντίθετη θετική κατεύθυνση κινήθηκε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος κ. Αποστολόπουλος. Στο ψήφισμα δεν συμπεριελήφθη η πρόταση του εκπροσώπου του Δικτύου Πολιτών Χολαργού-Παπάγου, ο δήμος Χολαργού να αναλάβει τον συντονισμό δράσης των εμπλεκόμενων φορέων ενάντια στη συγχώνευση.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ετέθη με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ρεμούνδου.

Αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου “ο Περικλής” με παρουσία και της Προέδρου Μήτσουρα Ηλέκτρας παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, ενημέρωσε για τους λόγους που και ο Δήμος Χολαργού -Παπάγου πρέπει να αντιτεθεί στις συγχωνεύσεις 

Παρακάτω το ψήφισμα:

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ 98

 

Συζήτηση επί της συγχώνευσης των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού.

Πρακτικό της με αριθ. 9/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 3ης του μηνός Ιουνίου του έτους 2014.

Στο Χολαργό σήμερα, 3/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15758/30-5-2014, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23 και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ν. Κουτάκης, Ν. Κουκής, Ε. Βεντουζά, Α. Φασούλη, Ε. Σταθογιάννης, Δ. Τούτουζας, Η. Αποστολόπουλος, Κ. Τσοχαλής, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφούνου, Α. Τσικρικώνη, Ά. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοπούλου, Κ. Τίγκας, Ι. Κεχρής, Α. Αυγουρόπουλος, Β. Νικάκη, Γ. Μπρέμπου, Μ. Δημητριάδου, Χ. Πολυκαλά, Ι. Σπηλιωτοπούλου, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

Α. Κούτρα, Π. Ίσκος, Χ. Δασκαλόπουλος, Μ. Κτιστάκη, Δ. Δοπτόγλου, Ν. Πατεργιαννάκης, Α. Νομικός, Δ. Νικολάου, Μ. Αθανασάκου, Κ. Παπαγεωργίου. ( οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Επίσης, προσκλήθηκαν για την παρακολούθηση της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν, επίσης, ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξύδης και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Ρετσινιά, η οποία είπε τα κάτωθι:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υπ’ αριθ. 72624/Δ4/12-5-2014 κοινή απόφασή τους, αποφάσισαν τη συγχώνευση, μεταξύ άλλων, και των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού.

Η εν λόγω απόφαση, ουδόλως υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στα δύο συγχωνευόμενα Δημοτικά Σχολεία οι μαθητές που φοιτούν δεν υπερβαίνουν του 355, κατά τη διανυόμενη εκπαιδευτική χρονιά, χωρίς να υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο αριθμός αυτός δε θα είναι αυξημένος την επόμενη σχολική χρονιά, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα κάθε τάξης.

Τα συγχωνευόμενα σχολεία, από 12θέσιο που είναι το 1ο και 6θέσιο που είναι το 6ο θα γίνουν ένα 17θέσιο.

Τέλος, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν αντιδράσεις των εκπαιδευτικών με ορατό το ενδεχόμενο και η νέα σχολική χρονιά να αρχίσει με απεργιακές κινητοποιήσεις και μείωση του εκπαιδευτικού έργου.

Ως εκ των ανωτέρω, προτείνεται η έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου επί της επικείμενης συγχώνευσης των δύο Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου επί της συγχώνευσης των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, ως κάτωθι:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο συμμερίζεται την αντίθεση και τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για τη συγχώνευση των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, η οποία αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 72624/Δ4/12-5-2014 Κ.Α. των αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων,

 

  • Εκφράζει τη διαφωνία του και τη δυσαρέσκειά του για τη μη αποδοχή της εισήγησης / γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για μη συγχώνευση των σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, όπως αυτή εκφράστηκε με την υπ’ αριθ. 239/18-12-2013 ομόφωνη απόφασή του,

 

  • Ζητά την ανάκληση της απόφασης περί συγχώνευσης των 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού. Σε αντίθετη περίπτωση ζητά την έγγραφη δέσμευση της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης ότι δε θα συγχωνευθούν τα υφιστάμενα τμήματα και δε θα μειωθεί ο αριθμός αυτών,

 

  • Δίνει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προσφύγει δικαστικά για την ανάκληση της σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης,

 

  • Να επιδιώξει άμεσα κοινή συνάντηση της Δημοτικής Αρχής, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»» με τον Δ/ντή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης κ Βεντήρη,

 

  • Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στους αρμόδιους Υπουργούς και τη Δ/νση Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, να κοινοποιηθεί στην Π.Ε.Δ.Α. και την Κ.Ε.Δ.Ε. και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

 

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Σταθογιάννης, Τούτουζας, Μπρέμπου.

 

 

 

      Ο Πρόεδρος                                                     Η Γραμματέας

      Νικόλαος Κουκής                                                                                                                                                                          Μαρία Δημητριάδου

 

Τα Μέλη

 

Ν. Κουτάκης, Ε. Βεντουζά, Α. Φασούλη, Η. Αποστολόπουλος, Κ. Τσοχαλής, Β. Ρετσινιά, Β. Μπουφούνου, Α. Τσικρικώνη, Ά. Μπελιτσάκος, Ε. Ευαγγελοπούλου, Κ. Τίγκας, Ι. Κεχρής, Α. Αυγουρόπουλος, Β. Νικάκη, Χ. Πολυκαλά, Ι. Σπηλιωτοπούλου, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

 

 

Last modified: 5 Ιουνίου 2014

Close