Written by 17:18 Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα

Ανακλήθηκε από τη Διεύθυνση Α΄Αθηνών το έγγραφο για τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων, ενώ η Δ/νση Β΄Αθήνας ακόμα δεν το έχει ανακαλέσει

Ανακλήθηκε από τη Διεύθυνση Α΄Αθηνών το έγγραφο για τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων

Μετά από παράσταση διαμαρτυρίας Συλλόγων της Α΄ Αθήνας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το θέμα του ελέγχου γνησιότητας των τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών αποσύρθηκε το σχετικό έγγραφο.

Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των συλλόγων εξέφρασαν αρχικά την απορία τους για το λόγο που πρέπει να προσκομιστούν εκ νέου πτυχία και λοιπά πιστοποιητικά από τη στιγμή που όλα βρίσκονται στον ατομικό φάκελο τού κάθε εκπαιδευτικού, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η διαδικασία αυτή καθαυτή δημιουργεί επιπλέον βάρος στις ήδη βεβαρυμμένες γραφειοκρατικά (myschool κ.α) διευθύνσεις των σχολείων. Επισημάνθηκε επίσης ότι η επικύρωση πτυχίων και πιστοποιητικών από τις/τους Διευθύντριες, -ντές και Πρoϊσταμένες δημιουργεί ανησυχία για τυχόν νομικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Εκφράστηκε επίσης και ο προβληματισμός ότι η εν λόγω διαδικασία θυμίζει «προσοντολόγιο» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για να εργαστεί ένας εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο πέραν του βασικού πτυχίου. Τα υπόλοιπα πτυχία ή πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης και όχι την κατηγοριοποίησή τους.

Μετά τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συλλόγων, η Διευθύντρια Π.Ε. Α” Αθηνών κ. Χατζημανώλη δεσμεύτηκε για την ανάκληση του συγκεκριμένου εγγράφου και διαβεβαίωσε ότι ο έλεγχος γνησιότητας πτυχίων και πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση με βάση τα έγγραφα που βρίσκονται ήδη στους φακέλους των εκπαιδευτικών χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίσει κάποιος εκ νέου.

Πράγματι, στη συνέχεια ανακλήθηκε το έγγραφο με θέμα : «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών». Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά από τους υπαλλήλους της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών.

 

Δείτε την ανάκληση από τη Δ/νση Α΄Αθηνών

ανακληση

 

Δείτε το έγγραφο με το οποίο ακόμη και σήμερα 7/02/2014 η Δ/νση Β΄Αθήνας καλεί τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πτυχία και δικαιολογητικά ενώ η Δ/νση Α΄Αθήνας το έχει ήδη ανακαλέσει 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας».

ΣΧΕΤ: 1)  Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363)

έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2)  Το Φ.361.22/7685/Δ1/21-1-2014 έγγραφο ΥΠΑΙΘ

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών  και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής μας,  παρακαλούνται:

Οι Διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της αρμοδιότητας μας:

α)  Να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους μόνιμους εκπ/κούς του σχολείου τους για το συνημμένο αρχείο υπ΄ αριθμ. 1 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και για το παρόν έγγραφο.

β) Να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα πτυχία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται πιο κάτω στην παρ. 3. και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπ/κών (συνημμένο αρχείο 2- Υπεύθυνη Δήλωση).

γ) Να επικυρώσουν, κατόπιν επίδειξης των πρωτοτύπων, σε δύο ακριβή φωτοαντίγραφα όλα τα κατηγοριοποιημένα τυπικά προσόντα του συνημμένου αρχείου 3 – Πίνακα Excel κάτωθι με τη σειρά που περιγράφεται, για όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη σχολική τους μονάδα ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β’  Αθήνας.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους εκπ/κούς που ανήκουν μεν οργανικά στις σχολικές τους μονάδες, αλλά απουσιάζουν με απόσπαση σε άλλες Διευθύνσεις, σε Φορείς, στο εξωτερικό, σε θέσεις θητείας σε άλλη Διεύθυνση, Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., σε μακροχρόνια άδεια για οποιονδήποτε λόγο (κύηση, λοχεία, 9/μηνη, αναρρωτική, συνδικαλιστική, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιμη η τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί τους ( πέραν της ενημέρωσης που θα λάβουν κάποιοι από τις παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών δια των άλλων Διευθύνσεων Π.Ε. ) για πιο άμεση ενημέρωσή τους και κατάθεση των τυπικών τους προσόντων στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Επιπροσθέτως οι εκπ/κοί, που έχουν αποσπαστεί εντός της Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.  Ευνόητο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί  που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας, αλλά ανήκουν οργανικά σε άλλες Διευθύνσεις θα πρέπει να  επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση της οργανικής τους. Τα αντίγραφα των ξενόγλωσσων εγγράφων μπορούν να έχουν επικύρωση δικηγόρου (προαιρετικά).

δ) Να συμπληρώσουν, με βάση τα έγγραφα που καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους, το συνημμένο αρχείο 3- Πίνακας Excel  και να τον υποβάλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014  στην Υπηρεσία μας μαζί με τα πτυχία – δικαιολογητικά των εκπ/κών εις διπλούν με τη σειρά που περιγράφεται στην παρ. 3 και την Υπεύθυνη Δήλωση. Τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά στη Δ/νση (Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή). Στον Πίνακα παρακαλούμε να μην επιφέρετε τροποποιήσεις. Στις στήλες “ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ”  και “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ” παρακαλούμε να συμπληρώσετε ό,τι άλλο απαιτείται. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας θα προβεί στη διασταύρωση της νομιμότητας των δικαιολογητικών με τις  αρμόδιες  υπηρεσίες . Ο συνημμένος Πίνακας – αρχείο 3 θα υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Για τα Δημοτικά Σχολεία στην ηλεκτρονική τους γραμματοθυρίδα- Dropbox και για τα νηπιαγωγεία στο mail: nip@dipevath.gr.

Οι υπόλοιπες Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας παρακαλούνται να προωθήσουν το παρόν έγγραφο στα σχολεία αρμοδιότητάς τους με την παρατήρηση: «Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας». Οι εκπ/κοί που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες/ Δ/νσεις και ανήκουν στη Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας, αφού συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά τους, να μεριμνήσουν για την επικύρωσή τους και να τα αποστείλουν σε δύο ακριβή φωτοαντίγραφα μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση ταχυδρομικά ή με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο μπορούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης ή εάν είναι στη διάθεση της Δ/νσής μας στην Υπηρεσία μας, Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

     Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι εκπ/κοί στο Διευθυντή του σχολείου οργανικής τους ή στην Προϊσταμένη του Νηπ/γείου σε δύο (2) αντίγραφα είναι: Βασικό πτυχίο, Εξομοίωση, Μετεκπαίδευση, ΣΕΛΔΕ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική (ΤΠΕ1 και 2, άλλα σχετικά πτυχία), πτυχία εξωτερικού με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ, πτυχία ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΠΑΤΕΣ, ΣΕΛΕΤΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ, σεμινάρια 400 ωρών, εξάμηνα ή ετήσια και οποιονδήποτε άλλο σημαντικό τίτλο, που σχετίζεται με την πρόσληψη, μετάταξη ή την τυχούσα μετατροπή της υπαλληλικής σχέσης σε αορίστου  χρόνου, καθώς επίσης και τα τυπικά εκείνα προσόντα, που αποδεικνύουν την κατοχή βασικών προσόντων και τεκμηριώνουν τη νομιμότητα της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης.

Μαζί με τα ανωτέρω θα καταθέσουν συμπληρωμένη τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Αυτονόητο είναι ότι ολιγοήμερα σεμινάρια δεν αφορούν την παρούσα εγκύκλιο.

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

                                                                                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :

1) Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013

(ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363)  έγγραφο του Υπ.  Διοικ/κής Μετ/θμισης & Ηλεκ/κής Διακ/σης.

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Πίνακας ελέγχου νομιμότητας πτυχίων (Excel)

Last modified: 8 Φεβρουαρίου 2014

Close