Written by 17:14 Slider, Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Περικλής: συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

 

  Αγ. Παρασκευή,  28  Απριλίου  2015
Αρ. Πρωτ. 77 Προς: τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου μας

 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται κυρίως σε δεδομένα της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (στην οποία παραπέμπουν και οι υπερσύνδεσμοι).
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με συνταξιοδοτικά θέματα (προϋποθέσεις, διαδικασία, ποσόν σύνταξης κ.λπ.) μπορείτε να επισκέπτεστε τη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: https://portal.gsis.gr/

   Ας ξεκινήσουμε συνεπώς  με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων.

–    Παλαιοί ασφαλισμένοι. (Όσοι/ες ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα πριν το 1993. Όμως για όσου/ες ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 υπάρχουν διαφορετικές. ταχύτητες ανάλογα µε το αν ξεκίνησαν να εργάζονται στο δηµόσιο πριν ή µετά το 1983).

 

 • Νέοι ασφαλισμένοι.( Όσοι µπήκαν στην αγορά εργασίας µετά το 1993 ανήκουν στους «νέους» ασφαλισµένους, για τους οποίους εφαρµόζονται ενιαίες ρυθµίσεις στο δηµόσιο και σε όλα τα ταµεία.)

–    Θεμελίωση-Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Θεμελίωση σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος έχει φέτος και την ηλικία αλλά και το χρόνο ασφάλισης για να βγει στη σύνταξη. Αν λείπει ένα από τα δύο, τότε μιλάμε για κατοχύρωση. Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα κάθε φορά έτη εργασίας αλλά δεν έχει την αναγκαία ηλικία, τότε δεν έχει θεμελιωμένο αλλά μόνο κατοχυρωμένο δικαίωμα, οπότε μπορεί να επηρεαστεί και να βγει  αργότερα με βάση τις τυχόν νέες ρυθμίσεις.
–    Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για:
1.    Προσληφθέντες στο Δημόσιο έως την 31/12/1982
2.    Προσληφθέντες από 1/1/1983 έως 31/12/1992 και
3.    Ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993
–    Πρόωρη – μειωμένη σύνταξη
–    Αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών
–    Αναγνώριση χρόνου σπουδών

   Όλα τα στοιχεία αυτά εμπλουτίζονται με συγκεντρωτικούς πίνακες συνταξιοδότησης .

 

   Η διαδικασία συνταξιοδότησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη πολλές φορές ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών.
   Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 

 

   Για τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό της σύνταξης αναγνωρίζονται:
1.    Η στρατιωτική θητεία
2.    Η γονική άδεια
3.    Ο χρόνος σπουδών
4.    Ο χρόνος παιδιών
5.    Ο χρόνος ιδιωτικού τομέα

   Η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση.

 

Συγκεκριµένα, προβλέπονται τα εξής για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών:

 

 

 • Προσληφθέντες στο Δηµόσιο µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1982.

(συγκεντρωτικός πίνακας συνταξιοδότησης).

Μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης (και με λιγότερα από 35 χρόνια εργασίας), ακόµα και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας σε όσους έχουν προσληφθεί  στο Δημόσιο πριν από το 1983. (Όταν αναφερόμαστε σε απασχόληση στο Δημόσιο δεν εννοούμε σε κάθε περίπτωση πρόσληψη, αλλά αρκεί απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για να χαρακτηριστεί κάποιος ως ασφαλισμένος πριν από το 1983.

 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εξαρτώνται από το έτος συµπλήρωσης των απαιτούμενων για θεμελίωση ετών, ενώ ειδικό καθεστώς ισχύει για τις έγγαµες γυναίκες και τις µητέρες.

 Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι μητέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 17 έτη και 6 μήνες μετά το 1998 παίρνουν σύνταξη στα 50, ενώ εναλλακτικά συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 24 έτη και 6 μήνες.

Όσον αφορά τους άντρες -ανάλογα με το έτος θεμελίωσης- απαιτούνται από 32 έως 35 έτη ασφάλισης για έξοδο στη σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 • Με τη συμπλήρωση 30 ετών ασφάλισης και του 55ού έτους της ηλικίας δικαιούνται πλήρη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία δηλαδή έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12.82.
 • Άνδρες στο Δημόσιο με πρόσληψη πριν από το 1983 βγαίνουν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι πως οι ασφαλισµένοι της κατηγορίας αυτής δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που έχουν επέλθει µε τον ν. 3865/2010. Επομένως διατηρούν το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησής τους.

 

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί πως για τους «παλαιούς» ασφαλισµένους όταν εκτός του χρόνου του Δηµοσίου υπάρχει και χρόνος στον ιδιωτικό τοµέα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο ασφαλισµένος να προβεί στην εξαγορά του χρόνου αυτού εφόσον επιθυµεί να συµπεριληφθεί στον συνολικό συντάξιµο χρόνο του και να προσαυξήσει το ποσό της σύνταξής του. Αυτό μπορεί να γίνει μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος και 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

 

Το κόστος εξαγοράς που θα κληθεί να καταβάλει ο υπάλληλος είναι το 7% επί των συντάξιµων αποδοχών του για κάθε µήνα που επιθυµεί να εξαγοράσει από τον χρόνο του ιδιωτικού τοµέα.

 

Προσοχή, καθώς για προσαύξηση της σύνταξης δεν µπορούν να εξαγοραστούν πλασµατικοί χρόνοι παρά µόνο ο στρατός.. Το κόστος για αυτή την εξαγορά είναι 6,67% επί των συντάξιµων αποδοχών τη στιγµή της αίτησης.

 

 

 

 

 

 1. Προσληφθέντες στο Δηµόσιο από 1/1 1983 έως 31/12 1992.

(συγκεντρωτικός πίνακας συνταξιοδότησης).

Με τη συµπλήρωση 25ετίας «κλειδώνει» το συνταξιοδοτικό δικαίωµα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι µπορούν να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Για τους/τις διορισθέντες μετά την 1-1-1983 ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή υπολογίζουν τα χρόνια δουλειάς σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα για να θεμελιώσουν ή να κατοχυρώσουν δεν εξαγοράζουν τον χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο που είναι απονέμων φορέας της σύνταξης, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού τους τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντος φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κλπ)

 

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής για όσους/ες έχουν προσληφθεί από το 1983 έως και το 1992. (Αρκεί έστω και μία ημέρα ασφάλισης -ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα- πριν από το 1993 για να ανήκει κάποιος/α στη συγκεκριμένη κατηγορία).

 • Με τη συμπλήρωση 30 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας δικαιούνται πλήρη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

(Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στον νόµο 3075/2002, ωστόσο δεν έχει εφαρμογή σε όσους κλειδώνουν το δικαίωµα (25 χρόνια δουλειάς) µετά την 1η Ιανουαρίου 2011).

 

Εκτός από τη συγκεκριµένη ρύθµιση -που ισχύει µόνο για τους εκπαιδευτικούς- σε ισχύ βρίσκονται και οι γενικές διατάξεις που αφορούν στους δηµοσίους υπαλλήλους.

 

Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με πρόσληψη μετά το 1983 βγαίνουν στη σύνταξη από τα 52 με ανήλικό παιδί και 25ετία το 2011 και από τα 55 το 2012, ενώ μπορούν να αποχωρήσουν επίσης στα 58 και στα 59 εφόσον έχουν συνολικά 35 ως 37 έτη. Με λιγότερα έτη μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη από τα 61 ως τα 63 και μειωμένη από τα 56 ως τα 58.

 

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

 

     Άνδρες.

Για τη θεμελίωση δικαιώματος απαιτείται η συμπλήρωση 25ετίας και πλέον με βάση το έτος συμπλήρωσής της μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το αντίστοιχο όριο ηλικίας.

«Κερδισμένους» και «χαμένους» έχουν δημιουργήσει οι αλλαγές στο ασφαλιστικό για όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από το 1983 έως και το 1992. Στους μεγάλους τυχερούς είναι οι άντρες που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012, καθώς προβλέπονται µειωµένα όρια συνταξιοδότησης. Μάλιστα για να «κλειδώσει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλασματικοί χρόνοι.

Αντίθετα καμία αλλαγή δεν υπάρχει στα όρια ηλικίας για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010.

 

 Για την 25ετία υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας εφόσον όµως υποβληθεί αίτηση για την εξαγορά. Εάν προτιµηθούν άλλοι χρόνοι από τους πλασµατικούς, τότε η θεµελίωση δεν γίνεται για τα όρια του 2010, αλλά για εκείνα που ισχύουν από το 2011 και µετά.

Σηµειώνεται πως µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ο χρόνος που διανύεται στο Δηµόσιο όσο και ο χρόνος του ιδιωτικού τοµέα µε βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση. Προσοχή, καθώς ο χρόνος του στρατού και των τέκνων εφόσον εξαγοραστεί προστίθεται αναδροµικά και εποµένως µπορεί να οδηγήσει σε θεµελίωση πριν από την 31η Δεκεµβρίου 2010 (κάτι που οδηγεί σε υψηλότερα όρια ηλικίας).

 

Στις περιπτώσεις της µειωµένης σύνταξης ισχύουν δύο «ταχύτητες». Για θεµελίωση µέχρι και το τέλος του 2010 η περικοπή είναι 4,5% για κάθε έτος, ενώ από το 2011 πάει στο 6% το έτος (και µέχρι 30% την πενταετία).

 

    Γυναίκες.

Η θεµελίωση δικαιώµατος και σε αυτή την περίπτωση γίνεται µε 25ετία, ενώ η «έξοδος» γίνεται µε το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος του ιδιωτικού τοµέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και φυσικά τα έτη ασφάλισης στο Δηµόσιο µε τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση.

 Όσες γυναίκες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 δεν έχουν καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας.

Οι  μεταβατικές διατάξεις της διετίας 2011-2012 που ισχύουν για τους άνδρες  ισχύουν φυσικά και για τις γυναίκες. (σταδιακή αύξηση).

 

Ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης µπορεί και για τις γυναίκες να συµπληρωθεί µε πλασµατικά έτη.

Με τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος και οι γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση για όσες ασφαλισμένες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 είναι 4,5% για κάθε έτος πριν τα 60. Για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 η μείωση είναι 6% για κάθε έτος πριν από τη συμπλήρωση του έτους χορήγησης πλήρους σύνταξης.

 

Γονείς ανήλικων τέκνων

 Τρεις διαφορετικές ταχύτητες- ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης δικαιώµατος – ισχύουν για τους γονείς ανηλίκων τέκνων. Στους κερδισµένους είναι οι άντρες που κλείδωσαν το δικαίωµα τη διετία 2011-2012, καθώς υπάρχει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης.

 

Για τη θεµελίωση δικαιώµατος πρέπει να συµπληρωθεί 25ετία και να υπάρχει ανήλικο τέκνο. Στη συνέχεια η «έξοδος» γίνεται όποτε συµπληρωθεί το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Οι γυναίκες µε ανήλικα που θεµελίωσαν δικαίωµα µέχρι το τέλος του 2010 µπορούν να βγουν στη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 50ού έτους. Για τη συµπλήρωση της 25ετίας συµπεριλαµβάνεται τόσο ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στον Δηµόσιο τοµέα, ενώ µετρά και ο πλασµατικός χρόνος τέκνων.

 

Το 2011 ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις για άντρες και γυναίκες µε ανήλικα, µε το όριο ηλικίας να διαµορφώνεται στο 52ο έτος. Το 2012 η «έξοδος» γίνεται στα 55 έτη

 

Για τη θεµελίωση δικαιώµατος µετά την 1η Ιανουαρίου 2011 µπορούν να χρησιµοποιήσουν πλασµατικά έτη. Τα έτη των τέκνων, εφόσον έχουν συµπληρώσει 15ετή δηµόσια υπηρεσία, ο στρατός, τα έτη των σπουδών, αλλά και της άδειας ανατροφής. Επιπλέον για την 25ετία προσμετράτε και σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος του ιδιωτικού τοµέα.

 

 Πάντως, όσοι γονείς ανηλίκων δεν µπορέσουν να θεµελιώσουν το σχετικό δικαίωµα µέχρι το τέλος του 2012 ακολουθούν πλέον τα αυξηµένα όρια ηλικίας.

 

Για το σύνολο των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων μπορείτε να συμβουλευτείτε τους πίνακες που ακολουθούν.
 

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ  31/12/1982
 
Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης μεχρι 31/12/1997Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/1998 μεχρι 31/12/2010Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/2011 και μετά
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ  1/1/1983  ΜΕΧΡΙ  31/12/1992
Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης μεχρι 31/12/2010Που θεμελιώνουν Δικαίωμα Συνταξης από 1/1/2011 και μετά
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ      

   Αναφορικά με την προκαταβολή της σύνταξης (αρ.75302/0092/ΦΕΚ1344/τ.Β/3/6/2013),  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους – λειτουργούς του Δημοσίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α` 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η πρώτη προκαταβολή θα γίνει σε 40 μέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή του σχετικού δελτίου ΔΑΥΚ.
3. Η προκαταβολή ισούται με το 50% του βασικού μισθού του Οκτώβρη του 2011 ή με το 60% όταν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, όταν είναι ανάπηρος με ποσοστό άνω του 67% ή γονέας τέκνου με αναπηρία. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος και η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.
   Το βασικό ζητούμενο για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι σίγουρα ο υπολογισμός της κύριας σύνταξης, των επικουρικών συντάξεων ( ΜΤΠΥ-ΤΕΑΔΥ) και του εφάπαξ βοηθήματος.

 

Πιο αναλυτικά:
Α. Η κύρια σύνταξη:
Η κύρια σύνταξη αποτελείται από το 80% του Β.Μ. του εκπαιδευτικού κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία, επί τον αριθμό των συντάξιμων χρόνων του δια του 35. Δηλαδή κλείνοντας τα 34,5 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, παίρνουμε 35/35 του 80% του Β.Μ.
Από 1-7-2007 για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη και ποσό 140,80 €. Δηλαδή η κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται στο ποσό: Β.Μ.+140,80 €. Η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που θα προκύπτει με τη νέα βάση υπολογισμού και αυτής που προέκυπτε με βάση υπολογισμού μόνο το Β.Μ., θα δοθεί τμηματικά κατά το 1/4 ετησίως με έναρξη την 1-7-07. (άρθρο 2 του νόμου 3513?2006)
Υπηρεσία πάνω από έξι μήνες θεωρείται χρόνος.
Για κάθε συντάξιμο χρόνο πάνω από τα 35 και μέχρι τα 40 χρόνια, αυξάνεται το ποσό της σύνταξης κατά 1/50 για κάθε χρόνο.
Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2008 υπάρχουν οι εξής αλλαγές:
Για τα χρόνια που διανύθηκαν στην υπηρεσία μέχρι και το 2007, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.
Για τα χρόνια μετά το 2007, το 80% μειώνεται κάθε χρόνο κατά 1%, μέχρι το 2017 να γίνει 70% και ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πάνω στον Β.Μ. του μήνα εξόδου από την υπηρεσία, αλλά του μέσου όρου των Β.Μ. τις τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Άδειας). Αυτές οι αλλαγές καθιερώθηκαν με το Νόμο 3029/11-7-02 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) γνωστό σαν νόμο Ρέππα.
Στη σύνταξη που αναλογεί για αυτόν που συνταξιοδοτείται, προστίθεται το επίδομα εξομάλυνσης, που εξαρτάται από το ποσό της σύνταξης και κυμαίνεται από 19 € έως 85 € (καθορίζεται συνήθως κάθε χρόνο και η τελευταία τροποποίηση έγινε με το άρθρο 1 του νόμου 3513/2006). Επίσης προστίθενται και τα τυχόν δικαιούμενα επιδόματα γάμου και τέκνων και είναι ισόποσα με αυτά που δικαιούνται και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.
Κρατήσεις που διενεργούνται στη κύρια σύνταξη:
Υπάρχει η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και είναι ποσοστό 2,55 % στο σύνολο των αποδοχών και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ο μηνιαία παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
Η σύνταξη των υπαλλήλων που εξέρχονται από την υπηρεσία μέχρι τις 31-12-2015 εξακολουθεί να υπολογίζεται  με βάση τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2011, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μεταγενέστερη χορήγηση ΜΚ δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές. Το επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση το ποσό επιδόματος ( της θέσης ευθύνης έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη του 2011) που προβλεπόταν γι αυτήν από το μισθολόγιο του Οκτ. 2011. Το επίδομα χορηγείται για όσους/ες άσκησαν για μια τουλάχιστον ημερολογιακή διετία καθήκοντα προϊσταμένου/ης σχολικής μονάδας, μετά από επιλογή από τα αρμόδια όργανα και όχι λόγω ανάθεσης ή αναπλήρωσης.

 

Β. Η επικουρική του ΜΤΠΥ:
Το Μ.Τ.Π.Υ δίνει στους δικαιούχους, μέρισμα (μηνιαία χρηματική παροχή), το οποίο χορηγείται στον υπάλληλο μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Το μέρισμα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου.
Ο τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος των μετόχων του ΜΤΠΥ καθορίζεται με το νόμο 3336 Κεφ. Γ΄ άρθρο 3.
Δίνεται από τον τύπο: Β.Μ. x 20% x (Έτη ασφάλισης στο ΜΤΠΥ/35) x (Συντελεστήςπροσαρμογής).
Ο Συντελεστής Προσαρμογής είναι σήμερα 0,8075.
Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
1)Απομακρυνθεί από την υπηρεσία του και έχει 20 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης στο ΜΤΠΥ.
2) Απολυθεί από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας και έχει 15 χρόνια ασφάλισης στο ΜΤΠΥ.
Το ΜΤΠΥ χορηγεί ετησίως 14 μερίσματα (12 μήνες και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας).
Χρόνος υπηρεσίας πέραν των 6 μηνών λαμβάνεται ως έτος. Όταν βγαίνει κάποιος μετά την παραίτησή του από την υπηρεσία σε τρίμηνες αποδοχές, επειδή κατά το τρίμηνο αυτό διάστημα γίνονται κρατήσεις για το ΜΤΠΥ, το χρόνο αυτό μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να συμπληρώσει πάνω από εξάμηνο, ώστε να υπολογιστεί ολόκληρο έτος.
Στο δικαιούμενο μέρισμα γίνεται κράτηση μόνο για φόρο εισοδήματος.

 

Γ. Η επικουρική του ΤΕΑΔΥ:
Από το ΤΕΑΔΥ δικαιούμαστε σύνταξη, αν συνταξιοδοτηθούμε από το Δημόσιο (κύριος φορέας σύνταξης) και έχουμε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του Κύριου φορέα (δηλαδή τουλάχιστον 25 χρόνια επικουρικής ασφάλισης).
Το ΤΕΑΔΥ δίνει μηνιαίο βοήθημα στους δικαιούχους και ο υπολογισμός του γίνεται με βάση το βασικό μισθό του υπαλλήλου που έχει τον τελευταίο μήνα πριν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο:
Μηνιαίο βοήθημα = Β.Μ. x 20% x (έτη ασφάλισης)/35
Για κάθε έτος πάνω από τα 35 το μηνιαίο βοήθημα αυξάνεται κατά 1/50 και όχι πέραν των 5/50, όπως και στην κύρια σύνταξη. Υπηρεσία πάνω από εξάμηνο λογίζεται σαν ολόκληρος χρόνος.
Ως χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό του βοηθήματος θεωρείται ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο ΤΕΑΔΥ καθώς και κάθε αναγνωριζόμενος με εξαγορά χρόνος προϋπηρεσίας. Η εξαγορά γίνεται με κράτηση στις συντάξιμες αποδοχές (Β.Μ.) σε ποσοστό 6%.
Στο δικαιούμενο βοήθημα γίνεται κράτηση μόνο για φόρο εισοδήματος.

 

Δ. Το εφάπαξ βοήθημα:
Για το υπολογισμό του εφάπαξ παίζουν ρόλο οι μήνες ασφάλισης στο ΤΠΔΥ. Υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών μας (Β.Μ.) κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την έξοδό μας από την υπηρεσία, μαζί με τα δώρα εορτών και άδειας (άρθρο 5 του νόμου 3513/2006). Η διαδικασία και οι αλγόριθμοι υπολογισμού καθορίζονται στο νόμο 3232/12-2-04 (άρθρο 21 παρ. 4 ΦΕΚ 48 τ. Α΄).
Το εφάπαξ  είναι αφορολόγητο. Σύμφωνα με το νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ  (ΦΕΚ 313/τ.Β/12-2-2014) λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου βγάζοντας διαφορετικά ποσά εφάπαξ κάθε χρόνο. Δυστυχώς με τις συνεχείς μειώσεις τα τελευταία χρόνια χάθηκε ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του εφάπαξ και οδηγούμαστε ουσιαστικά σε μια άτοκη επιστροφή των εισφορών των εκπαιδευτικών! 

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Στο διάστημα από 20-30 Απρίλη υποβάλλονται  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Ας δούμε αρχικά τις περιπτώσεις παραιτήσεων: 

   Α. Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω 35ετίας και ορίου ηλικίας εκπαιδευτικών :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) : 1. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.

 1. Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

 1. Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Στο τέλος του διδακτικού έτους 2014-2015 (30-6-2015) θα απολυθούν αυτοδίκαια, λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας, όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1954 και έχουν μέχρι 30-6-2015 τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας Εάν η 35ετία συμπληρώνεται από 1-7-2015 έως 31-8-2015 απολύονται την ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής (θεωρείται και τελευταία εργάσιμη ημέρα), ανεξάρτητα αν συμπίπτει με αργία (παράδειγμα : εκπαιδευτικός που γεννήθηκε μέχρι το έτος 1954 και συμπληρώνει την 35ετία στις 27-7-2015, απολύεται στις 27-7-2015).

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α΄/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ’ αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτησή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι πράξεις με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμπλήρωση της 35ετίας και του 60ου έτους της ηλικίας, μέχρι 30-6-2015 ή μέχρι 31-8-2015, θα εκδοθούν και θα κοινοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, εντός του Μαρτίου του 2015, προκειμένου να καταθέσουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, στο Γ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δια της Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.

Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της 35ετίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008.

Με το άρθ. 33 του Ν. 4024/2011, καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 10 παρ. 19 του Ν. 3863/2010 και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για παραμονή στην Υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας. Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (35ετία και 55ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2013) δεν έχει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς (άρθρο 33, παρ. 7 του Ν. 4024/2011).

Β. Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών :

 1. Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται, γίνονται αποδεκτές και λύεται η υπαλληλική σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ τ. Α΄ 26/9-2-2007).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) α. αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί (παρ. 1)  β. η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, εάν κατά την υποβολή της ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 και γ. ο υπάλληλος που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 (παρ. 3) του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Η ανωτέρω διάταξη αφορά το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας και σύμφωνα με το άρθρο 36 (παρ. 21) του Ν. 4186/2013, ο χρόνος υποχρέωσης παραμονής στην Υπηρεσία καθορίστηκε ίσος με το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών.

Μετά τα παραπάνω, μπορεί να κάνει αίτηση παραίτησης, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) που έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Β1. Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2015, να υποβάλλουν αιτήσεις  και θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το τέλος του διδακτικού έτους 2014-2015 και συγκεκριμένα στις 22-6-2015, (τελευταία ημέρα εργασίας και τακτικής μισθοδοσίας η 21-6-2015).

     Τα ανωτέρω ισχύουν, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου του 2015 (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007).

Η ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει με αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης .(π.χ. αίτησης παραίτησης 21-4-2015,δικαίωμα ανάκλησης μέχρι 20-5-2015….. αίτησης παραίτησης 30-4-2015, δικαίωμα ανάκλησης 29-5-2015)

Η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης (Ν. 4151/29-4-2013, άρθρο 1), θα γίνει αναδρομικά από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης και συγκεκριμένα από 22-6-2015. Οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών, καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 75302/0092/31-5-2013 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1344/3-6-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Π.Ε. του κάθε υπαλλήλου, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2015, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της υπαλληλικής σχέσης.  Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία, γίνεται αυτοδίκαια (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), με το τέλος του διδακτικού έτους 2014-2015, χωρίς ωστόσο η ανωτέρω αποδοχή να κατοχυρώνει απαραίτητα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και άμεση καταβολή της σύνταξης. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή φαινομένων ανάκλησης παραιτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης, αφού για την άμεση καταβολή της σύνταξης, πέραν της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται και η συμπλήρωση του απαραίτητου ορίου ηλικίας, σε διαφορετική περίπτωση (μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας) η σύνταξη καταβάλλεται με την ανάλογη μείωση αυτής (ποινή), το ύψος της οποίας εξαρτάται από το πόσο νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4, παρ. 10, περ. α και β του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 103/29-4-2013), ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Οι βασικές διατάξεις σχετικά με την απονομή συντάξεων κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 210/31-8-2007).

Οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ) και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται από την επομένη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας (22-6-2015). 

Οι εκπαιδευτικοί που θα απολυθούν αυτοδίκαια στις 21-6-2015 (λόγω 35ετίας και ορίου ηλικίας) μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους, στις αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΔΑΥΚ, ενώ οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, η ηλεκτρονική συμπλήρωση όμως του ΔΑΥΚ δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Β2.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την παρ. 6 εδάφιο β του άρθ. 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ τ. Α΄ 86/11-4-2012) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 (παρ. 20) του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 193/17-9-2013) : «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Σημειώνεται ότι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007), για σωματική ή πνευματική ανικανότητα και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης. 

Οι ως άνω αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλονται στις Διευθύνσεις Π.Ε., προκειμένου να διαβιβαστούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ., με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 34160/Δ1/11-3-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό 20-3-2013), 79133/Δ1/11-6-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό 11-6-2013) εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 του Υπαλληλικού Κώδικα) και οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ) και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα υποβάλλονται από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, ενώ η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και πριν από την ως άνω ημερομηνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 4, παρ. 10 περ. α και β του Ν. 4151/2013, έχουν εφαρμογή και στις ως άνω αιτήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (άρθ. 28), σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί αυτεπάγγελτα σε έλεγχο γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, δικαιολογητικών (σχετική και η υπ’αριθμ. 31792/8-12-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Δ.Μ.Η.Δ.).

Β3. Άλλες περιπτώσεις παραίτησης είναι η αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο, σε περίπτωση θανάτου και σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

     Σχετικά με την πρώτη περίπτωση εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9-2-2007).

     Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26  τ.Α΄/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.

Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

Τέλος με βάση το άρθρο 4, παρ. 10 περ. α και β του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α/29/4/13 ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό   διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι αυτό.

Όσοι έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τη διετία ως προϊστάμενοι θέσης ευθύνης διαφορετικής βαθμίδας θα λάβουν το επίδομα θέσης ευθύνης της κατώτερης βαθμίδας στη σύνταξή του. Επειδή μπορεί ο φάκελος του υπαλλήλου να μην περιέχει τα σχετικά παραστατικά απόδειξης θέσης ευθύνης, ενδείκνυται ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει στη σελίδα με τα βοηθητικά στοιχεία (δικαιολογητικό 16) τον τίτλος ευθύνης που άσκησε καθώς και τα χρονικά διαστήματα.

Οι υποδιευθυντές Ολοήμερου δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξή τους, εφόσον το λάμβαναν, δηλαδή όσοι διετέλεσαν σε 4θέσια έως 9θέσια δημοτικά σχολεία και τους καταβαλλόταν αυτό. Το επίδομα θέσης ευθύνης ενσωματώνεται στη σύνταξη των υπαλλήλων εφόσον διενεργήθηκαν σε αυτό οι σχετικές αναδρομικές κρατήσεις.

 

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ:

 • ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. Για το δικαίωμα αίτησης συνταξιοδότησης
 • ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για τους άνδρες εκπ/κούς που συμπλήρωσαν 25ετία έως το τέλος του 2010 και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο τέκνο.

 

1) Για το δικαίωμα αίτησης συνταξιοδότησης

 

Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. επανέρχονται για το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα του δικαιώματος των εκπαιδευτικών να επιλέγουν το χρόνο που θα υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση. Υπογραμμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων είναι οι μοναδικοί κλάδοι μονίμων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Το καθεστώς αυτό της ανισοτιμίας μέσα στο Δημόσιο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση ακόμα και με τα θεμελιώδη, συνταγματικά κατοχυρωμένα, δικαιώματα της ισονομίας και της ισοτιμίας όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Επίσης, σύμφωνα με το Ν.4186/13, το διάστημα υποβολής αίτησης παραίτησης περιορίστηκε ακόμα περισσότερο στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου κάθε έτους ενώ η λύση της υπαλληλικής σχέσης ορίζεται στις 30/6, γεγονός που στερεί από πολλούς συναδέλφους ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία διατηρούσαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Θεωρούμε αναγκαίο να παρθούν άμεσα όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ώστε να αρθούν αυτές οι αδικίες και οι ανισότητες σε βάρος των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων.

  Τα Δ.Σ. των Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. ζητούν να δίνεται, τουλάχιστον, η δυνατότητα περισσότερες φορές μέσα στο χρόνο στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα για συνταξιοδότηση.

Προτείνουμε συγκεκριμένα:

 • Όσοι παραιτούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (για να υπολογίζονται τα κενά) να γίνεται λύση της υπαλληλικής τους σχέσης την 31η  Αυγούστου και όχι την 1η Ιουλίου. Αυτό διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στη συμπλήρωση των αντίστοιχων χρόνων συνταξιοδότησης, γιατί οι εκπαιδευτικοί διορίζονται το Σεπτέμβρη.
 • Να δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στο τέλος των τριμήνων (Α΄ και Β΄ ) ή του τετραμήνου στα Λύκεια, να υποβάλλονται παραιτήσεις των εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση, με την υποχρέωση να έχουν προειδοποιήσει δεσμευτικά τρεις μήνες πριν την υπηρεσία, ώστε να προγραμματίζεται η ανάλογη αναπλήρωση.

Πιστεύουμε πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα υιοθετήσει τις προτάσεις μας, στην κατεύθυνση της άρσης των αδικιών και την εξάλειψη των φαινομένων της άνισης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.
Ποιοι πάνε για σύνταξη στα 62 από τα 55

Στους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» φαίνεται ποιοι και πόσο μπορεί να επηρεαστούν από το νέο ασφαλιστικό με δεδομένο ότι δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα το 2015

 

Παράθυρο για σύνταξη σε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους 50 ετών

 

 2) Πράσινο φώς μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει των δρόμο ώστε όλοι οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία έως το τέλος του 2010 και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο τέκνο, να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, στο 50ό έτος της ηλικίας τους. Με επιστολή της προς την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ζητεί άμεση παρέμβαση για το θέμα καθώς πρόκειται όπως αναφέρει, για ένα «ασφαλιστικό παράδοξο».

Αναλυτικά το πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, ο νόμος ορίζει ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετή υπηρεσία το 2011 και κατά τον χρόνο αυτό είχαν ανήλικο παιδί, λαμβάνουν σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους. Για όσους συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο καθεστώς για τους άνδρες που κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν ανήλικο παιδί ως το 2010. Έτσι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, παρατηρείται το ασφαλιστικό παράδοξο οι νεότεροι δημόσιοι υπάλληλοι άνδρες, που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2011 και 2012, να έχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έναντι των παλαιότερων με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Τη διαφοροποίηση αυτή ήρθε να ανατρέψει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο προσέφυγε συνταξιούχος με αναστολή συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του και ο οποίος είχε συμπληρώσει 25ετία ως 31-12-2010 με ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιώθηκε και σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει προσφύγει κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαιώνοντας, έτσι, τον υπάλληλο ο οποίος έλαβε άμεσα τη σύνταξή του.

 

Εφόσον η απόφαση αυτή καταστεί αμετάκλητη, αναμένεται να ανοίξει την πόρτα εξόδου τουλάχιστον 50.000 ανδρών, δημοσίων υπαλλήλων, που σήμερα, πρέπει να περιμένουν έως τη συμπλήρωση 35ετίας ή 37ετίας για να λάβουν πλήρη σύνταξη.

 

                                                   Για το Δ.Σ. του Συλλόγου                  

          Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας                              

 

        Μαρία Κολόζη                                                Άννα Μάγια Σταυροπούλου

Last modified: 28 Απριλίου 2015

Close