Τελικοί πίνακες υποψηφίων διευθυντών μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

 

Δείτε τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 2015 όπως διαμορφώθηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων:

 Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα

 Πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά υποψήφιο εκπαιδευτικό

 Αναλυτικός πίνακας μοριοδότησης της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης των υποψηφίων