Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου “Ο Περικλής” 22/5 στο 12ο ΔΣ Χαλανδρίου

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 8:30 ως 13:30 στο 12ο Δημ. Σχ. Χαλανδρίου , Ιωαννίνων και Ταϋγέτου , με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
• Συζητήσεις- Προτάσεις επί των θεμάτων της 87ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου.
• Ενημέρωση αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
• Ομιλίες εκπροσώπων παρατάξεων και όσων άλλων μελών του συλλόγου μας θέλουν να
τοποθετηθούν.
• Ψηφίσματα-Αποφάσεις
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας στη Γ.Σ. θα συμβάλει στην επιτυχία της! 

Ακολουθεί η πρόσκληση της ΔΟΕ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38 και 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων – Μελών της, στην 87η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ’ αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.

                Οι Σύλλογοι,  το αργότερο ως τις 23 Μαΐου 2018  θα πρέπει να αποστείλουν στη Δ.Ο.Ε., «κάθε πρότασή τους απόλυτα δικαιολογημένη» (με εισήγηση), για να αποφασίσει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την εγγραφή τους ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 87ης Γενικής Συνέλευσης (  23 – 25  Ιουνίου 2018  )

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο:

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

  • Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
  • Οικονομικός απολογισμός οικον. έτους 2017 – Προϋπολογισμός χρήσης οικον. έτους 2019
  • Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
  • Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 2ο  :

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018-2019

  1. Διεκδικητικό Πλαίσιο
  2. Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση
  3. Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργασιακά – ασφαλιστικά)
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 Β.       Πρόγραμμα Δράσης