Σύσκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.–Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Σύσκεψη αιρετών 20 Μαρτίου 2020-1