Καμία εισαγωγή διακριτών διδακτικών αντικειμένων/ειδικοτήτων στο Νηπιαγωγείο

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε πρόσφατες εξαγγελίες της, η Υπουργός Παιδείας  αναφέρθηκε στην πρόθεση αναμόρφωσης – τροποποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης  με την εισαγωγή πεδίων  που αφορούν στον εθελοντισμό, την επιχειρηματικότητα  και τις ήπιες δεξιότητες (δημιουργικότητα, ομαδική εργασία, καινοτομία κ.λ.π.), την υπογράμμιση και επέκταση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και της ΤΠΕ. Στην αναφορά της  για την αναμόρφωση του Αναλυτικού προγράμματος  των Νηπιαγωγείων εστίασε στην εισαγωγή, σε αυτό, διακριτών διδακτικών αντικειμένων, αρχικά της αγγλικής γλώσσας και της γυμναστικής, στη συνέχεια της αγγλικής γλώσσας και της πληροφορικής και της χρήσης διδακτικού εγχειριδίου/ πολλαπλού βιβλίου.  Οι συγκεκριμένες  καινοτομίες, εντός και εκτός εισαγωγικών, εναρμονίζονται πλήρως με τις στοχεύσεις  των αναδιαρθρώσεων στην Εκπαίδευση ,στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται συνολικά και οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν καθώς εξυπηρετούν το προφίλ του μαθητή  μελλοντικού απόφοιτου – εργαζόμενου/απασχολήσιμου σε ένα περιβάλλον ευέλικτου, επισφαλούς και ατομοκεντρικού  εργάσιμου βίου,   στο βωμό της ανάπτυξης των κερδών του κεφαλαίου και ενάντια στις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Πρώτη αντιδραστική τομή ενάντια  στον ενιαίο χαρακτήρα του προγράμματος στο Νηπιαγωγείο αποτέλεσε η κατάργηση της υποχρεωτικότητας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ επί υπουργίας Ν. Φίλη.

Η εισαγωγή γνωστικών αντικειμένων – μαθημάτων,  που προτίθεται να επιχειρήσει  τώρα η Υπουργός Παιδείας της Ν.Δ. στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, χαρακτηρίζει μια νέα αντιδραστική τομή.   Επιδιώκει την αναμόρφωση  του υπάρχοντος πλαισίου του,  το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακές περιοχές  διαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο για τη μάθηση και τη διδασκαλία, δίνοντας την ευκαιρία να οργανωθούν δράσεις που πηγάζουν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, που απαντούν στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. Αντίθετα τα διακριτά διδακτικά αντικείμενα  με αυτοτελή διδακτική προσέγγιση  κρίνονται επιστημονικά ακατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία στην ηλικία αυτή. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι οι στοχεύσεις αυτές δεν είναι ανακόλουθες με το ισχύον  ΔΕΠΠΣ στο οποίο οι ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ( γραμματισμός, αρίθμηση και οι λεγόμενες ήπιες δεξιότητες) υπογραμμίζονται με έμφαση σε αντίθεση με την υποβάθμιση της έννοιας ΓΝΩΣΗ, αλλά φαίνεται να αποτελούν εξέλιξή του.

Αξίζει να επισημάνουμε   ότι η εισαγωγή των αγγλικών ακόμη και στο Νηπιαγωγείο εντάσσεται στο πλαίσιο της, διακηρυσσόμενης από την Υπουργό, ενίσχυσης του προγράμματος διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπου τα αγγλικά κατέχουν πρωτεύουσα θέση, καθώς αποτελούν κατευθυντήρια οδηγία, μεταξύ άλλων,  των  προτάσεων του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση.

Είναι προφανές, ότι το ήδη διαμορφωμένο σε διδακτικές ώρες ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου θα υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις, που θα εξυπηρετούν την εισαγωγή διακριτών διδακτικών αντικειμένων, ακυρώνοντας το ενιαίο και τη συνέχεια που διέπει τη φιλοσοφία  οργάνωσης των δραστηριοτήτων του και της διδασκαλίας σε κέντρα διαφέροντος υπό την μορφή σχεδίων εργασίας και με βασικό εργαλείο το παιχνίδι, ως τα πιο κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα για τη συγκρότηση των πρώτων γνώσεων και αξιών για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και ως βασικές προϋποθέσεις για την ολόπλευρη κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξή τους .

Μια ακόμη πτυχή που διαφαίνεται επικίνδυνα σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή διακριτών διδακτικών αντικειμένων είναι η διευκόλυνση της αξιολόγησης με μετρήσιμους στόχους και κριτήρια από πολύ νωρίς.

Ταυτόχρονα, η εξαγγελθείσα επίσης εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ευνοεί την περαιτέρω σχολειοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο αξιοποιώντας το παράλληλα ως εργαλείο και μέσο στο πλαίσιο της αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Οι δρομολογούμενες αλλαγές συνιστούν πραγματική αναδιάρθρωση του Α.Π. του Νηπιαγωγείου στην κατεύθυνση αντιεκπαιδευτικών νεοφιλελεύθερων στοχεύσεων  αλλά και  ιδιωτικο-οικονομικών συμφερόντων ενάντια  στη λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου που είναι η ανταπόκρισή του στις κοινωνικές και μορφωτικές ανάγκες των παιδιών 

Ως επαγωγική  συνέπεια  της εισαγωγής των αγγλικών και της γυμναστικής, διαφαίνεται η ένταξη στα Νηπιαγωγεία  εκπαιδευτικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, προσβάλλοντας τη δημιουργία και διατήρηση σταθερών παιδαγωγικών δεσμών με την ύπαρξη σταθερού προσώπου στην εκπαιδευτική διαδικασία, που έχουν ανάγκη τα παιδιά αυτής της ηλικίας για την ισορροπημένη ανάπτυξή τους.

Παράλληλα το φαινόμενο των εκπαιδευτικών- λάστιχο που σήμερα μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο στην ίδια βαθμίδα θα επαναληφθεί στο Νηπιαγωγείο και πιθανότατα θα επεκταθεί ανάμεσα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, σε ένα μοντέλο διαρκούς κινητικότητας των εκπαιδευτικών και εξοικονόμησης ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα θα εγκλωβίσει και τους νηπιαγωγούς στην τακτική της μετακίνησης από Νηπιαγωγείο σε Νηπιαγωγείο  για  την κάλυψη ωρών διδασκαλίας, που θα επεκταθεί με τη δρομολόγηση συγχωνεύσεων Νηπιαγωγείων και ίδρυσης 4/θέσιων – πολυδύναμων σε μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα ενώ θα μειώσει τις προσλήψεις των αναπληρωτών νηπιαγωγών.  

Καθήκον της μαχόμενης εκπαίδευσης, της ΔΟΕ και των πρωτοβάθμιων συλλόγων είναι να αντιπαλέψουν και αυτή τη νέα προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης να επεκτείνει και να βαθύνει τις αντιδραστικές τομές στην Εκπαίδευση, που βάζουν στο στόχαστρο το δημόσιο σχολείο και τις ανάγκες των μαθητών.

Αντιτασσόμαστε σε κάθε  προσπάθεια εισαγωγής διακριτών διδακτικών αντικειμένων στο Νηπιαγωγείο. Να ακυρωθεί η προώθηση της συγκεκριμένης αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και κάθε άλλης αλλαγής προς την κατεύθυνση κατακερματισμού της   γνώσης και της λειτουργίας του  διαμέσου του «πρώιμου γνωστικού προγραμματισμού»  και της   προώθησης νεοφιλελεύθερων επιλογών και συμφερόντων.

Καμία ενίσχυση της λειτουργίας του προγράμματος του νηπιαγωγείου με όρους δημοτικού σχολείου και της μετατροπής του από χώρο ανάπτυξης της αντίληψης και της σκέψης δια μέσου του παιχνιδιού και των αυθόρμητων ή προγραμματισμένων από τον/την νηπιαγωγό δραστηριοτήτων, σε χώρο αποσπασματικής κατακερματισμένης πληροφορίας και δεξιοτήτων δια μέσου εισαγωγής διδακτικών αντικειμένων/ μαθημάτων και ειδικοτήτων.

Υπεραπιζόμαστε το Ενιαίο του Προγράμματος στο Νηπιαγωγείο.

Καμία εισαγωγή διακριτών διδακτικών αντικειμένων/ειδικοτήτων στο Νηπιαγωγείο.

Η παραπάνω ανακοίνωση κατατέθηκε προς ψήφιση στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας.