Προεδρικό Διάταγμα 79 : Παγίωση αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων. Άμεση Απόσυρσή του

Ανακοίνωση-για-το-ΠΔ-79-2017

 

Σχέδιο Πρακτικού Σ.Δ. 1-9-2017